Publisert 19.12.2019
I dag sendte UHR brev til justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr der vi understreket at vi er opptatt av at styret vet Politihøgskolen skal ha reell autonomi når det gjelder den faglige og...
Publisert 16.12.2019
Universitets- og høgskolerådet har i sine innspill til statsbudsjettet for 2016, 2017 og 2018 fremmet kompetanseoppbygging og finansiering av omleggingen til femårige integrerte masterløp for...
Publisert 07.10.2019
Bilde av Prop. 1S på svart bakgrunn
Sammenlignet med EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 milliarder euro i planperioden, synes Universitets- og høgskolerådet at regjeringens forslag til budsjett for...
Publisert 26.09.2019
UHR mener arbeidsrelevansen i høyere utdanning er generelt god og det arbeides allerede mye bra på dette området ved norske universiteter og høyskoler. Dette fremgår blant annet av NIFUs...
Publisert 25.09.2019
UHR mener flere av forslagene til finansieringsløsninger i UH-sektoren ikke er hensiktsmessige, og vi mener det bør oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren for å komme med andre...
Publisert 12.09.2019
Akkurat nå er 35 000 studenter underveis i en helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning. Samfunnet trenger enda flere. Gode praksisstudier er viktig, men tilgang til praksisfeltet som...
Publisert 22.08.2019
Mobbing og trakassering var og er en prioritert sak for UHR, og det var UHRs styre som satte ned arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering, UHRMOT for over et år siden. Gruppen leverte sin...
Publisert 05.07.2019
Nærings- og fiskeridepartementets og Finansdepartementets oppdrag om å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet, har som mål å kartlegge...
Publisert 05.07.2019
UHRs styre behandlet på møtet 17. juni 2019 et innspill til universitets- og høyskolelovutvalget. UHR har brukt bredden av sine felles- og fagstrategiske enheter som bakgrunn for innspillet. Det er...
Publisert 18.06.2019
UHRs styre legger til grunn at all offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig og har gitt sin støtte til arbeidet med Plan S under den forutsetning at en implementering håndteres...