Totalkostnadsmodell - TDI

TDI-modellen (totalkostnadsmodell for prosjekter med eksternfinansiering som synliggjør direkte og indirekte kostnader) for forskning er en felles nasjonal modell som synliggjør alle kostnader i forskningsprosjekter med ekstern finansiering. Modellen benyttes i søknader som sendes Forskningsrådet. TDI-modellen for etter- og videreutdanning synliggjør alle kostnader (direkte og indirekte kostnader) forbundet med EVU-tilbud som har ekstern finansiering.

TDI-modell for etter- og videreutdanning (EVU)

I juni 2016 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede en budsjettmodell for etter- og videreutdanning (EVU). Arbeidsgruppa ble bedt om å "lage en enkel budsjettmodell for etter- og videreutdanning som den enkelte UH-institusjon står fritt til å benytte". Hensikten med en slik felles nasjonal modell for budsjettering av EVU i sektoren, er å bidra til økt bevissthet om det totale kostnadsbildet, både de direkte og indirekte kostnadene. Modellen er ment å være en hjelp for institusjonene i budsjettering av etter- og videreutdanningstilbud. Gruppen har tatt utgangspunkt i TDI-modellen for forskning, og foreslår en modell for EVU som er bygget opp relativt likt.

Arbeidsgruppen anbefaler at budsjettmalen de har utarbeidet, tas i bruk av institusjoner i sektoren. Malen er basert på fordeling av indirekte kostnader i EVU-prosjekter basert på to kostnadsbærere – vitenskapelig tid til undervisning og studiepoeng. 

TDI-modell for forskning

TDI-modellen for forskning er en totalkostnadsmodell for eksternt finansierte forskningsprosjekter. Modellen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av UHR i 2012. 

Målet med modellen er å sikre at eksternt finansierte forskningsprosjekt budsjetteres og regnskapsføres slik at alle direkte og indirekte kostnader synliggjøres. Selve modellen og en beregningsmetode for indirekte kostnader presenteres i dokumentene under. 

For mer informasjon om regelverket knyttet til etter- og videreutdanning, se rapporten Tolking av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning (EVU)

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 94 87 24 63
Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99