Det nasjonale publiseringsutvalget

Kunnskapsdepartementet gjorde endringer i organiseringen av arbeidet i Det nasjonale publiseringsutvalget fra og med 2021. Departementet fastsetter nå mandatet direkte og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) oppnevner utvalget. Sekretariatet er fortsatt plassert i UHR for å ivareta nødvendig samarbeid med UHRs fagstrategiske enheter og forankring i fagmiljøene. 

Utvalgets formål

Det nasjonale publiseringsutvalget skal bidra til at faglige hensyn knyttet til vitenskapelig publisering blir godt ivaretatt i forskningspolitikken. Utvalget skal:

  • sørge for en høy kvalitet i det nasjonale systemet for dokumentasjon av vitenskapelig publisering
  • gi bredt forankrede faglige råd til myndighetene i saker som angår vitenskapelig publisering
  • fremme faglige diskusjoner om vitenskapelig publisering og en ansvarlig bruk av publiseringsstatistikk som bidrar til å nå de samlede forskningspolitiske mål best mulig

Oppgaver og ansvar

Utvalget har et faglig ansvar for publiseringsindikatoren som brukes i finansieringssystemene for universiteter og høyskoler og forskningsinstitutter og for forskningstilskuddet til regionale helseforetak, og for dokumentasjonen av vitenskapelig publisering som ligger til grunn. Utvalget har det overordnede ansvaret for godkjenning av nye publiseringskanaler og samarbeider med operatøren av nasjonalt register over vitenskapelige publiseringskanaler om dette. Utvalget skal utarbeide forslag til retningslinjer til institusjonene for rapportering og kreditering av vitenskapelige publikasjoner. Retningslinjene fastsettes av Unit. Utvalget skal gi råd om saker som angår publiseringsindikatoren, Norsk vitenskapsindeks, Nasjonalt vitenarkiv, åpen publisering og vitenskapelig publisering generelt.

Mandat

Se mandat for Det nasjonale publiseringsutvalget (hkdir.no)

Nettside

Les mer om utvalgets arbeid og Norsk publiseringsindikator på utvalgets nettside (hkdir.no).

Sekretariat

Sekretariatet til Det nasjonale publiseringsutvalget ligger hos UHR.

Kontaktperson er Vidar Røeggen.

Last ned pressefoto (JPG, 8 MB) (Fotograf: Aron B. Løsnes, UHR)

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 23 46 44