Om UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte institusjoner under lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005. UHR skal fremme universiteter og høyskolers interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.

UHR mottar tilskudd og prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet og medlemsavgift fra institusjonene. Midlene finansierer driften av UHRs sekretariat og aktiviteten i de konkrete prosjektene. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Tall og fakta

UHR har:

  • 33 medlemsinstitusjoner: 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 14 akkrediterte høyskoler. For å bli medlem i UHR må institusjonen være akkreditert av NOKUT på institusjonsnivå.
  • 20 ansatte i sekretariatet.
  • 14 strategiske enheter: 8 fagstrategiske enheter som dekker universitets- og høyskolesektorens fagområder og 6 fellesstrategiske enheter som dekker institusjonenes felles oppgaver. De strategiske enheter har opprettet nasjonale fagorgan for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Totalt er det opprettet 70 nasjonale fagorgan. I tillegg finnes det ulike arbeidsgrupper opprettet under enkelte strategiske enheter. Informasjon om nasjonale fagorgan og arbeidsgrupper finnes under den enkelte strategiske enhet.
  • et budsjett på 35,4 millioner kroner.
     

Årsrapport og årsregnskap

UHRs årsrapport for 2023 vedtatt på UHRs representantskapsmøte 24. mai 2024.

Organisasjonskart

UHRs organisasjonskart (PDF, 95 kB) gir en oversikt over fagstrategiske og fellesstrategiske enheter i UHR-strukturen.

Ansatte

Se oversikt over ansatte i UHR.

UHRs kontorer

UHR har kontorer i 12. etasje på Hammersborg torg 3, sentralt i Oslo. 
 

Tall og fakta for sektoren
Tilstandsrapporten for høyere utdanning legges frem i mai hvert år.

Tall og fakta for sektoren fra tilstandsrapport for høyere utdanning 2023 finnes på side 2-3 i PDF-versjonen av rapporten på nettsiden til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Kontaktpersoner

Aron Bræstrup Løsnes
Rådgiver
E-post
Mobil 97 68 02 05