UHR-Dekanskolen 2024

Universitets- og høgskolerådet (UHR) inviterer til UHR-Dekanskolen 2024. Søknadsfristen var onsdag 8. november 2023. 

Samlingene finner sted på Kringler gjestegård, ikke langt fra Gardermoen Foto: Kringler Gjestegård

UHR-Dekanskolen er et lederprogram hvor sektorspesifikk internasjonal og nasjonal utvikling ses i sammenheng med behov for organisatoriske og kulturelle endringer. Slike endringer øker behovet for å stå styrket i lederrollen gjennom innsikt i egen situasjon og organisasjon og utsikt til omverdenen. Ambisjonen for UHR-Dekanskolen er å skape en arena som gir økt kompetanse innen strategisk ledelse, gjennom personlig utvikling i lederrollen og økt kompetanse til å lede gjennom utfordringer og muligheter, sammen med og gjennom andre. Sist, men ikke minst, gir UHR-Dekanskolen deg et nettverk for livet. 

Sektorspesifikk lederutvikling

Programmet er sektorspesifikt i den forstand at det skal utvikle deltakernes personlige lederskap i lys av det å være leder i universitets- og høyskolesektoren. Programmet skal bidra til at deltakerne ser og utvikler sine muligheter til å utøve effektiv, strategisk ledelse i en UH-sektor i rask endring og i møte med nasjonale og internasjonale oppgaver og utfordringer. UHR-Dekanskolen gir dessuten deltakerne en unik mulighet til å etablere et nasjonalt nettverk av ledere på tvers av institusjonene, noe tidligere deltakere sier har hatt stor betydning for utviklingen av egen lederrolle

I dagens svært omskiftelige tider forventes kunnskapssektoren å håndtere både raske og uforutsigbare endringer og stadige krav til omstilling og strategisk utvikling, og samtidig levere kvalitet. For å lykkes som robuste og kompetente ledere må man  jobbe strategisk og endringsorientert, og, ikke minst, lede gjennom andre.  Ledere i UH-sektoren må håndtere dilemmaer og balansere mange motstridende krav og muligheter, og samtidig prioritere og fokusere. Utvikling av det personlige lederskapet, i kombinasjon med å lede gjennom andre, er derfor avgjørende for å lykkes med å lede våre institusjoner og sektoren gjennom urolige tider og inn i fremtiden på en god måte. 

Universitets- og høgskolerådet har drevet dekanskoleprogrammet i mange år, og har derfor mye erfaring med lederutvikling i kunnskapsinstitusjoner. Programmet ble revitalisert i 2019, og vi har lagt vekt på å se omstillingsbehov og utviklingsmuligheter ved norske UH-institusjoner i sammenheng med utviklingstrekk internasjonalt.  

 

 

 

 

Målgruppe

Målgruppen er dekaner eller ledere på tilsvarende nivå, som ønsker å utvikle seg i lederrollen. Programmet er godt egnet også for ledere som er ferske i rollen. Et viktig kriterium for tildeling av plass i programmet er at deltakerne har (eller skal etablere) en egen ledergruppe. Det vil si at de skal utøve ledelse sammen med og gjennom å lede andre ledere. Dersom det blir flere søkere enn plasser, vil kursansvarlige i UHR avgjøre hvem som tilbys plass, ut fra en totalvurdering av hvilken sammensetning av deltakere som gir det beste utgangspunktet for gode læringsprosesser. Det legges følgende kriterier til grunn for utvelgelsen:

  • Egen ledergruppe
  • Bredde i institusjonstyper
  • Kjønnsbalanse
  • Maks fire deltakere per institusjon

Hovedelementer

Programmets hovedelementer er 

  • Mitt lederskap: Fokus på personlig utvikling mot en profesjonell lederrolle, kjennetegnet av evnen til refleksjon over egen lederpraksis, og kompetanse til å videreutvikle egen ledergruppe for å lede an i nødvendige utviklings- og endringsprosesser. 
  • Sektorspesifikk ledelse: Innsikt, kompetanse og verktøy for strategisk ledelse i universitets- og høyskolesektoren, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vekt på politiske og strukturelle rammer og føringer som kan gi retning og skape muligheter for eget lederskap de neste årene.
     

Arbeidsform 

Programmet drives av UHR i nært samarbeid med konsulenter fra Østlyng & Bjerke. Det er plass til 28 deltakere i hvert kull.

Kurset vil bestå av en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger, hjemmearbeid, samt individuell oppfølging gjennom året. 

Arbeidsformen vil være variert og foregå både i plenum og i mindre grupper. Deltakerne vil deles inn i fire læringsgrupper som vil være faste gjennom programmet. Mellom samlingene forventes det arbeid med selvvalgte og/eller styrte utviklingsoppgaver knyttet til utøvelsen av ledelse i egen organisasjon. En individuell utviklingsplan for hver deltaker vil etableres i samspill med fasilitatorene på starten av kurset og vil følges opp gjennom hele forløpet.

Rydd plass i agendaen

Opplegget for UHR-Dekanskolen forutsetter aktiv deltakelse fra alle gjennom alle samlingene. Kontinuitet, stabilitet og personlig engasjement i interaksjon med de andre deltakerne er viktig for å få utbytte av programmet, i særlig grad i læringsgruppene. Det er derfor av stor betydning at nærmeste leder anbefaler deltakelse i programmet og at deltakerne vet at det ryddes plass i kalenderen til full deltakelse i programmet. Dette gjelder både de fysiske og de digitale samlingene. Fullført program dokumenteres ved utdeling av deltakerbevis fra UHR-Dekanskolen.

Tett på deltakerne 

UHR-Dekanskolen vil legge stor vekt på å komme tett på deltakernes opplevelse av reelle og konkrete utfordringer og muligheter i egen organisasjon som leder, og som leder av en ledergruppe. Før programmet starter vil hver av deltakerne bli bedt om å fylle ut kartleggingsverktøyet The Leadership Circle Profile – Manager Edition. Verktøyet kartlegger ulike lederegenskaper ved at både du og noen av dine kolleger fyller ut et skjema. Du velger selv ut hvilke kolleger som skal bidra. Denne kartleggingen gir et grunnlag både for individuell oppfølging og hvordan vi skal jobbe med å utvikle lederrollen i kurset. 

Videre vil vi, ved påmelding, be deg om å skrive noen få setninger om hva du ser som ditt innsatsområde eller utviklingsprosjekt i det kommende året, - for deg som leder - og for din ledergruppe.

Det vil være 28 deltakere og inndeling i fire faste læringsgrupper.

Samlinger

De 3 fysiske samlingene finner sted på  Kringler Gjestegård i Nannestad kommune, 15 minutters reise fra Oslo lufthavn Gardermoen. Programstart for de fysiske samlingene vil være kl. 10.00 første dag og avslutning kl. 15.00 siste dag.

-    Samling 1: 14.-16. februar 2024
-    Samling 2: 12.-14. juni 2024
-    Samling 3: 24.-26. september 2024

I tillegg vil det være 4 digitale samlinger på følgende datoer: 
-    18. januar kl. 09.00-13.00
-    17. april kl. 09.00-12.00
-    27. august kl. 09.00-12.00
-    30. oktober kl. 09.00-12.00

Kursavgift 

Kursavgiften er kroner 86 000 (inkl. mva) per deltaker for hele programmet. Kursavgiften dekker alle kostnader for 3 samlinger á 3 dager, overnatting og alle måltider, samt de digitale samlingene og eventuelle andre aktiviteter mellom samlingene. Reiseutgifter kommer i tillegg og dekkes av den enkelte deltaker. Avgiften faktureres fra UHR til deltakerens institusjon. 

Søknadsfristen var onsdag 8. november 2023

Kontaktpersoner

Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01
Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99