UHR-Dekanskolen 2024

UHRs lederutviklingsprogram, UHR-Dekanskolen er en arena hvor sektorspesifikk internasjonal og nasjonal utvikling ses i sammenheng med behov for organisatoriske og kulturelle endringer. Målet er å bidra til økt kompetanse innen strategisk ledelse gjennom personlig utvikling i lederrollen og å lede gjennom andre. Informasjon om opptak for 2024 legges ut her om kort tid. 

Utvikle deg i lederrollen og skap nettverk for livet

I dagens svært omskiftelige tider forventes kunnskapssektoren å håndtere både raske og uforutsigbare endringer og stadige krav til omstilling og strategisk utvikling, og samtidig levere kvalitet. For å lykkes som robuste og kompetente ledere må man  jobbe strategisk og endringsorientert, og, ikke minst, lede gjennom andre.  Ledere i UH-sektoren må håndtere dilemmaer og balansere mange motstridende krav og muligheter, og samtidig prioritere og fokusere. Utvikling av det personlige lederskapet, i kombinasjon med å lede gjennom andre, er derfor avgjørende for å lykkes med å lede våre institusjoner og sektoren gjennom urolige tider og inn i fremtiden på en god måte. 

Universitets- og høgskolerådet har drevet dekanskoleprogrammet i mange år, og har derfor mye erfaring med lederutvikling i kunnskapsinstitusjoner. Programmet ble revitalisert i 2019, og vi har lagt vekt på å se omstillingsbehov og utviklingsmuligheter ved norske UH-institusjoner i sammenheng med utviklingstrekk internasjonalt.  

 

 

 

 

 

Målgruppe

Målgruppen er dekaner/ledere som ønsker å utvikle seg i lederrollen. Et viktig kriterium for tildeling av plass i programmet er at deltagerne har eller skal etablere en egen ledergruppe (som f.eks. instituttledermøtet ved et fakultet). Det vil si at de skal utøve ledelse sammen med og gjennom å lede andre ledere. Dersom det blir flere søkere enn plasser, vil kursansvarlige i UHR avgjøre hvem som tilbys plass, ut fra en totalvurdering av hvilken sammensetning av deltakere som gir det beste utgangspunktet for gode læringsprosesser. I tillegg legges følgende kriterier til grunn for utvelgelsen:

  • Egen ledergruppe
  • Bredde i institusjonstyper
  • Kjønnsbalanse
  • Maks fire deltakere per institusjon

Program

Programmet er sektorspesifikt i den forstand at det skal bygge opp under det å utvikle sitt personlige lederskap i lys av det å være leder i UH-sektoren. Programmet skal bidra til at deltakerne ser og utvikler sine muligheter til å utøve strategisk ledelse i en UH-sektor i rask endring og i møtet med nasjonale og internasjonale oppgaver og utfordringer. UHR-Dekanskolen gir dessuten deltakerne en unik mulighet til å etablere et nasjonalt nettverk av ledere på tvers av institusjonene, noe tidligere deltakere mener har hatt stor betydning for utviklingen av egen lederrolle. 

Hovedelementer

Programmet byr på sektorspesifikk innsikt og kompetanseøkning og tar for seg følgende hovedelementer gjennom fire samlinger: 

  • Mitt lederskap: Fokus på personlig utvikling mot en profesjonell lederrolle, kjennetegnet av evnen til refleksjon over egen lederpraksis, og kompetanse til å videreutvikle egen ledergruppe for å lede an i nødvendige utviklings- og endringsprosesser.
  • Hva innebærer strategisk ledelse i universitets- og høyskolesektoren, lokalt, nasjonalt og internasjonalt? Hvilke politiske og strukturelle rammer og føringer innvirker på  mitt lederskap de neste årene?

Arbeidsform 

Arbeidsformen vil være variert og foregå både i plenum og i læringsgrupper på 7 personer. Mellom samlingene forventes det arbeid med selvvalgte og/eller styrte utviklingsoppgaver knyttet til utøvelsen av ledelse i egen organisasjon.

Opplegget for UHR-Dekanskolen forutsetter aktiv deltakelse fra alle gjennom alle fire samlinger. Kontinuitet, stabilitet og personlig engasjement i interaksjon med de andre deltakerne er viktig for å få utbytte av programmet, i særlig grad i læringsgruppene. Det er derfor av stor betydning at nærmeste leder anbefaler deltakelse i programmet og at deltakerne vet at det ryddes plass i kalenderen til full deltakelse i programmet. Fullført program dokumenteres ved utdeling av deltakerbevis fra UHR-Dekanskolen.

Motivasjon for deltakelse 

UHR-Dekanskolen vil legge stor vekt på å komme tett på deltakernes opplevelse av reelle og konkrete utfordringer og muligheter i egen organisasjon som leder, og som leder av en ledergruppe. Deltakerne vil bli intervjuet om dette før oppstart av første samling.

Ved påmelding ber vi derfor deg som søker å skrive noen få setninger om hva som kan være et aktuelt innsatsområde eller utviklingsprosjekt året 2022 for deg som leder og for din ledergruppe.

I 2024 vil samarbeidspartner for programmet være Østlund & Bjerke.

Neste kull starter 1. kvartal 2024

Samlingene i 2024 er lagt til Kringler Gjestegård i Nannestad, 15 min fra Gardermoen.

Nærmere info om samlinger, datoer, kursavgift og påmeldning legges ut her om kort tid.

Det vil være 28 deltakere og inndeling i fire faste læringsgrupper.

Dekanskolen - tradisjon og fornyelse
Etter 13 kull med lederopplæring i UHR ble program og innhold fornyet i 2019. 

Kontaktpersoner

Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01
Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99