Det nasjonale publiseringsutvalget er kritiske til ny strategi fra cOAlition S

Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) savner en mer kunnskapsbasert tilnærming i det nye strategiutkastet fra cOAlition S, skriver utvalget i denne uttalelsen.

Etter at Plan S ble lansert i 2018 sitter vi med erfaringer om åpen tilgang og det er publisert flere forskningsartikler som har gitt oss et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Dette er i liten grad hensyntatt i den nye strategien.

Vi støtter intensjonen om et forskerdrevet publiseringssystem, men for å komme dit må man adressere flere kjente utfordringer. Diamant modellen (fullfinansierte tidsskrifter) peker seg nå ut som den foretrukne veien videre, men vi savner en ordentlig diskusjon om eierskap til tidsskriftene, hvordan de skal finansieres og kvalitetskriterier ved utvelgelse. 

Vi er også skeptiske for åpen fagfellevurdering og pre-print publisering som låses til en enkelt modell, og mener at en fremtidig strategi må være langt mer fleksibel, ta utgangspunkt i at fagene er ulike og bedre ivareta kvaliteten i fagfellevurderingen. Til slutt er vi kritisk til hvordan cOAlition S jobber med å involvere forskersamfunnet. De har lagt en plan for å involvere forskersamfunnet, men vi kan ikke se at det er lagt opp til en formell innspillsrunde, der både forskningsinstitusjoner og forskeres organisasjoner kan delta og gi innspill. 

Det nasjonale publiseringsutvalget