Veileder til rapportering om likestilling og mangfold

Veileder til oppfylling av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Dette er et verktøy utviklet av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) for universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Veilederen supplerer ressursene hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og ARP-veilederen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).