Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Oversikt over hva du og din institusjon må rapportere på for å oppfylle de lovpålagte kravene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Veileder til oppfyllelsen av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

I likestillings- og diskrimineringsloven stilles det krav til aktivitets- og redegjørelsesplikter som skal anvendes for å synliggjøre arbeidet med likestilling og mot diskriminering.

  • Den ene plikten, nedfelt i likestillings- og diskrimineringslovens §§ 26 og 25a omhandler arbeidsgiveres plikt på dette området, og de fleste refererer til denne som aktivitets- og redegjørelsesplikten, forkortet ARP-plikten.
  • Den andre plikten er nedfelt i likestillings- og diskrimineringslovens § 24, og gjelder offentlige myndigheters ansvar på samme område. Dette kravet kom inn i loven i 2020, og kalles likestillingsplikten for offentlig sektor, forkortet LOS-plikten.  

Ressurs for arbeid med handlingsplaner for likestilling og mangfold på universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Veileder til oppfyllelsen av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Dette er et verktøy utviklet av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) for universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Lovverk

Nasjonale lovkrav til arbeid med likestilling finner du i likestillings- og diskrimineringsloven § 24 og § 26. Aktivitets- og redegjørelsesplikten pålegger alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med over 50 ansatte å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. I Universitets- og høyskoleloven (UH-loven) gjentar § 6-2 Likestilling deler av det som står i aktivitets- og redegjørelsesplikten. Se også UH-loven § 7-8 Rapportering til database for statistikk om høyere utdanning.

Kontaktpersoner

Ella Ghosh
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 94 17 10 47
Heidi Holt Zachariassen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 45 66 46