UHR -bloggen

Innspill fra UHR-Samisk til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

UHR-Samisk behandlet saken på møte 19.2.2021

  • UHR-Samisk vil understreke at samisk utdanning og forskning bør synliggjøres ytterligere i LTP. I dag er urfolk og det samiske perspektivet nevnt kun knyttet til temaet utenforskap, integrering og samhørighet. UHR-Samisk vil vektlegge at urfolksperspektivet er viktig knyttet til flere av temaene i LTP, og at samisk utdanning og forskning bør komme frem i en bredere kontekst i LTP.  

  •  Økt synliggjøring av urfolksperspektivet og samisk forskning og utdanning i LTP, vil være i tråd med regjeringens strategier knyttet til samisk kultur og språk, og etableringen av et eget porteføljeområde for SAMISK i Norges forskningsråd fra 2022. 

  •  Urfolksperspektivet er et viktig bidrag til forståelse av bærekraft i utdanning, forskning og innovasjon og bør knyttes til flere temaområder i LTP. 

  • Styrking av samisk forskning og utdanning bør løftes i LTP. Dette innebærer en fortsatt nasjonal satsing på rekruttering til samiskspråklige studier og studier med samisk innhold, og fortsatt arbeid med styrking av samisk som vitenskapsspråk: utdanning, forskning og administrasjonsspråk. Som urfolks- og minoritetsspråk i en situasjon med sterk nasjonal og internasjonal påvirkning er samiske språk i en særlig utsatt posisjon. At samisk er et vitenskapsspråk vitner samtidig om at samisk språk og språkforskning har en sterkere stilling enn mange andre urfolksspråk. Et fokus på dette i langtidsplanen vil være særlig samfunnsrelevant og gi klart signal om vilje til satsning på bl.a. språklig vitalisering i forskermiljøene. Som påpekt allerede i Butenschøn-utvalget (2012) øker samisk språkbruk, for eksempel i medier, utdanning og administrasjon. 

  • Fortsatt styrking av samisk forskning og utdanning og samisk som vitenskapsspråk, er også i tråd med at FN har bestemt at 2022-2032 skal være FNs urfolksspråks-tiår. Her bør Norge ta en ledende rolle. UN Declares International Decade Of Indigenous Languages (indigenousvoice.com)