Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

I 2014 overtok UHR-Lærerutdanning ansvaret for de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene. Retningslinjene er viktige føringer, utarbeidet av fagmiljøene selv, til hjelp for institusjonenes utarbeidelse av egne programplaner og fagplaner, og har formell status på nivået under forskrift/rammeplan. 

Arbeidet med retningslinjene skal bidra til å utvikle felles standarder om hva som er god lærerutdanning. Retningslinjene skal også være dynamiske dokumenter som skal utvikles og endres ved behov, i et tett samarbeid mellom fagmiljøene i lærerutdanningene, skole og barnehage.

I perioden 2014-2018 var det nedsatt programgrupper for hver av de åtte typene av lærerutdanning. Programgruppene bestod av representanter for UH-institusjonene, for yrkesfeltet og for studentene. Disse har ansvar for utvikling og revisjon av de nasjonale retningslinjene, slik at disse til enhver tid bidrar til at lærerutdanningene utvikler seg i tråd med politiske føringer og kompetansebehovene i yrkesfeltene det utdannes til. I løpet av 2018 ble det vedtatt nye nasjonale retningslinjer for alle åtte lærerutdanningene.

Fra og med 2019 tar UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorgan for GLU, BLU, lektor og PPUA og faglærer, yrkesfaglæreutdanning og PPUY ansvaret for at de nasjonale retningslinjene til enhver tid er relevante for nasjonal dialog og samarbeid om kvalitet i lærerutdanningene, i nært samspill med samarbeidspartnere i praksis- og yrkesfelt.

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 91 37 11 23
Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97