Nyheter fra UHR-Utdanning
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Meldingen om arbeidslivsrelevans ble lansert mandag 15. mars. For å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv foreslår regjeringen blant annet praksis i flere studier, mer studentaktive...
Illustrasjon av karakterskalaen a til f
I NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, punkt 21.5.2.3.1 foreslås det å innføre en ny karakterskala i tillegg til A–F-skalaen og bestått/ikke-bestått. Den nye skalaen skal ha tre...
I UHRs høringssvar til Stoltenberg-utvalget kommenterer vi i hovedsak de delene av rapporten som har konsekvenser enten for lærerutdanningene, eller for overgangen fra videregående opplæring til...
Gruppebilde av Larsen, Fosse og Deželan
EUAs andre Learning & Teaching Forum gikk av stabelen 14.-15. februar i Warszawa. Konferansens tema var «Towards successful learning: Controversies and common ground», og var i stor grad basert på...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ber Kunnskapsdepartementet om å presisere det som i dag oppleves som uklarheter i regelverket for finansiering av etterutdanning og videreutdanning. UHR ber i...
I Universitetets- og høgskolerådets innspill til NOU 2014:14 og ny lov om fagskoleutdanning i 2017 ga vi uttrykk for at vi mener at gradsbetegnelse for fagskoleutdanning bare bør gis for utdanning...