Universell utforming – hva er godt nok?

Utdanningsinstitusjonene er pålagt å arbeide forebyggende med å utvikle universelle løsninger som inkluderer flest mulige studenter og skal i tillegg legge til rette for studenter med særskilte behov. En slik tilrettelegging må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene til studiene. Hvordan gjør vi dette?  Hvilke forventninger er det til lærestedenes arbeid med universell utforming og hva er godt nok? Hva er det tilsynet for universell utforming vektlegger i sine kontroller? Og hva mener studentene må være på plass?  Hvordan prioriterer ledere i sektoren arbeidet med universell utforming og hvordan organiserer vi dette? Dette var flere av spørsmålene som ble diskutert på webinaret 8. juni.

Regjeringen ønsker utdanning for alle, og inkludering og mangfold er viktig både for utdanning og arbeidslivet. Utsynsmeldingen peker på behovet for å ta i bruk arbeidskraftreserven og få flere hender i arbeid. Gode universelle løsninger i høyere utdanning er ett av virkemidlene for å få dette til. 

I Kunnskapdepartementets strategi for digital omstilling for universitets- og høyskolesektoren er universell utforming en forutsetning for satsinger, og strategien understreker at de digitale virkemidlene som universitets- og høyskolesektoren utvikler må oppfylle kravene til universell utforming. Dette krever kunnskap! 

Over 200 deltok på webinaret som var det tredje i rekken om universell utforming og ble arrangert av UHR-Utdanning, UHR-Bibliotek og avdeling for universell utforming i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Presentasjoner fra seminaret