Nyheter fra UHR-MNT
Utsnitt av rapportside med UHRs logo, rapportens navn og bilde av to unge forskere
Overgang mellom teknisk fagskoleutdanning og bachelor i ingeniørfagUniversitets- og høgskolerådet ved UHR-MNT har i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF), nå Nasjonalt...
I rundskriv «F-01-16 Forskrift for opptak til høyere utdanning», fra 22. januar 2016, innførte Kunnskapsdepartementet forsøksordningen med spesielle opptakskrav til visse typer høyere studier...
MNT konferansen 2021 har overordnet tema Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv, men er ikke begrenset til det. Arbeid som presentes og diskuteres viser stor bredde og engasjement i arbeidet...
Årets MNT-konferanse handler om utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv. Hvordan kan bærekraftsmålene øke kvaliteten på MNT-utdanningene?
Den 18. januar 2021 ble det gjennomført et møte om opprykk til MNT-professor for komiteledere, medlemmer og ansvarsfakulteter. Krav til utdanningsfaglige kvalifikasjoner er nytt i forskrift om...
UHR-MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi) har felles retningslinjer for opprykk til professor i MNT-fag. Disse er nylig revidert i forhold til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk...
UHR-MNT er i gang med å revidere de nasjonale retningslinjene til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. En arbeidsgruppe og nasjonale fagorganer fikk ansvar for å utarbeide et forslag, og...
I november 2019 arrangerte UHR-MNT og UHR-Økonomi og administrasjon et felles faglig seminar for første gang. Temaet var "Utfordring av våre tradisjonelle utdanningsmodeller".
Den 22. og 23. mai 2019 ble det holdt enhetsmøte i UHR-MNT på OsloMet. De faglige temaene på møtet var tverrfaglighet og mangfoldsledelse.
MNT-Konferansen (matematikk, naturvitenskap og teknologi) ble arrangert i Tromsø 28. og 29. mars. MNT-konferansens mål er å være en arena for aktiv dialog om undervisning. På konferansen var...