Lærerutdanningsportalen

Lærerutdanningsportalen er en kunnskapsportal for norske lærerutdannere. Her deles forskning og forskningsbaserte eksempler på praksiser i lærerutdanninger. Hensikten er å styrke muligheter for videreutvikling av kvalitet i lærerutdanninger gjennom deling av forskning og erfaringer. 

 

Lærerutdanningsportalen Screenshot - uis.no

Lærerutdanningsportalen er et samarbeid mellom Universitets- og høyskolerådet ved UHR-Lærerutdanning og Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger. KSU er ansvarlig for driften av portalen.  

Fra 2014 har UHR-Lærerutdanning hatt ansvaret for å revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene. I forbindelse med arbeidet med de nasjonale retningslinjer for de ulike lærerutdanningene drøftet programgruppelederne felles utfordringer og strategier. Programgruppelederne var enige om at det eksisterer et nasjonalt behov for en felles kunnskapsportal for norsk lærerutdanning, der gode eksempler på konkrete modeller, case og forskningsfunn knyttes til overordnede nasjonale styringsdokumenter som forskrifter og tilhørende retningslinjer. Det gjøres mye godt arbeid rundt omkring, men det finnes ingen systemer som legger til rette for en systematisk, og kunnskapsbasert erfaringsdeling.   

Et slikt konsept har også ved flere anledninger vært drøftet i møte med representanter fra sektoren. Alle bekrefter at en felles kunnskapsportal, der alle kan bidra med gode eksempler og case som er forankret i forsknings- og utviklingsarbeid, vil være svært verdifullt for institusjonens kvalitetsarbeid.  En slik kunnskapsportal vil også gi et evidensbasert, empirisk grunnlag for eventuelle revisjoner og videreutvikling av nasjonale forskrifter for lærerutdanningene. En digital kunnskapsportal vil dessuten svare på målsetninger om mer digitalisering og åpen tilgang til utdannings- og læringsressurser i sektoren for øvrig, f.eks. slik det er skissert i Units handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning.  

Lærerutdanningsportalen ble lansert 27. oktober 2021.  

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 91 37 11 23
Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97