Valgreglement for valgkomiteer til UHRs styre

Fastsatt av UHRs representantskap 8. mai 2000, sist endret 15. november 2017.

Fra Universitets- og høgskolerådets vedtekter § 4b:

b) Valg av leder og nestleder

Representantskapet velger Universitets- og høgskolerådets leder og nestleder blant medlemsinstitusjonenes rektorer. Valget gjøres enkeltvis ved alminnelig flertall for en valgperiode på to år, med anledning til gjenvalg én gang. Valget foretas på grunnlag av en innstilling fra en valgkomité, utpekt av representantskapet. Andre enn de som er innstilt av valgkomitéen er valgbare.

Hvis leder og nestleder trer ut og det gjenstår minst ett år av vedkommendes valgperiode, velger representantskapet ny leder eller nestleder for resten av perioden. Hvis det gjenstår mindre enn ett år av valgperioden, utpeker styret ny leder eller nestleder. 

Fra Universitets- og høgskolerådets vedtekter § 5b:

Universitets- og høgskolerådets valgte leder og nestleder er leder og nestleder for styret.

Styrets valgperiode er to år, med mulighet for gjenoppnevning to ganger. Norsk studentorganisasjons oppnevningsperiode er ettårig.

Styret skal bestå av seks representanter fra universiteter og store høyskoler, tre representanter fra vitenskapelige høyskoler og små høyskoler, samt leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon.

Styret består av rektorer og direktører, eller vise- og prorektorer fra institusjoner med enhetlig ledelse. Flertallet skal være rektorer. Representantskapet velger styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Personlig varamedlem skal komme fra en annen institusjon enn det korresponderende styremedlem.

Hvis et styremedlem trer ut og det gjenstår minst ett år av vedkommendes valgperiode, velger representantskapet et nytt medlem for resten av perioden. Hvis det gjenstår mindre enn ett år av valgperioden, suppleres vedkommende av sin personlige vararepresentant.

Valgkomitéen

Valgkomitéen består av tre personer fra UH-sektoren samt en studentrepresentant utpekt av Norsk studentorganisasjon. En representant i valgkomitéen bør komme fra det sittende styret. Representantskapet skal også velge hvem som skal være leder av valgkomitéen.

Det er valg hvert annet år. Ved hvert valg skal det velges leder og nestleder. Valgkomitéen skal ferdigstille sin innstilling slik at innstillingen sendes ut til representantskapet sammen med de øvrige papirene til representantskapsmøtet påfølgende vår – normalt 14 dager før møtet. En kort CV for kandidatene skal vedlegges innstillingen.

Innstillingen skal ha nødvendig balanse geografisk og likestillingsmessig, og det bør vurderes en tilfredsstillende spredning i fagretninger. Valgkomiteen skal forespørre mulige kandidater før forslaget sendes representantskapets medlemmer.