Handlingsplan for styret fra høsten 2019 til våren 2021

Representantskapet vedtok Universitets- og høgskolerådets (UHR) visjon og strategi på møte 29. mai 2019. UHRs visjon er: Samarbeid for et bærekraftig samfunn. I UHRs strategi for perioden 2020-2024 er det definert tre hovedmål for UHR: 

 1. UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for universiteter og høyskoler i møte med myndigheter og andre samfunnsaktører. UHR skal bidra til institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets behov (samfunnsnivå) 
 2. UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon og delta aktivt i samfunnsdebatten (sektornivå) 
 3. UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og høyskoler slik at de kan oppfylle samfunnsoppdraget på høyt internasjonalt nivå (institusjonsnivå) 

UHRs strategi er førende for styrets arbeid.

UHR er en interesseorganisasjon som skal jobbe for å bedre UH-institusjonenes rammevilkår (økonomi, mål og regelverk). UHR skal sette dagsorden og bidra til løsninger internasjonalt, nasjonalt og på institusjonsnivå i viktige saker. UHRs styre skal arbeide for at forskning ved UH-institusjonene synliggjøres og brukes som politikkgrunnlag i omstillingen av Norge og gi innspill til pågående arbeider med stortingsmeldinger og NOU-er. UHRs styre utarbeider prioriterte og godt begrunnede innspill til statsbudsjettet, deltar på høringer i Stortinget, møter partiene og gir innspill til partienes partiprogrammer.  

UHR er også det viktigste samhandlingsorganet for universiteter og høyskoler i Norge. UHRs strategiske enheter er nasjonale arenaer for strategisk samarbeid og erfaringsutveksling. De strategiske enhetene uttaler seg innenfor sitt ansvarsområde og er rådgivende for UHRs styre i saker som er gjennomgående.  

Styret har seks møter i året og vil jobbe med saker som støtter opp under UHRs visjon og strategi og det som til enhver tid er aktuelle problemstillinger i sektoren og samfunnet forøvrig. Styret ønsker i denne perioden å jobbe spesielt med: 

 • Bedre institusjonenes rammebetingelser 
 • Sikre institusjonell autonomi og akademisk frihet i Norge og internasjonalt 
 • Bidra til det grønne skiftet, innovasjon, digitalisering og omstilling 
 • Kvalitet i forskning, åpen forskning og bidra til EUs forskningsprogrammer  
 • Kvalitet og relevans i utdanningene samt livslang læring 
 • Helhetlig karrierepolitikk, lederutvikling, arbeids- og læringsmiljø 
 • Videreutvikling av UHR 

UHRs måloppnåelse og aktiviteter omtales i UHRs årsrapport.  

Oversikt over prioriterte oppgaver i perioden  

Innsatsområder (revideres etter 2 år)  Styrets aktiviteter (revideres etter 1 år) 
Bedre institusjonenes rammebetingelser
 • Gi konkrete innspill til statsbudsjettet på vegne av UHRs medlemsinstitusjoner og delta på høring i Stortinget når budsjettet diskuteres 
 • Arbeide mer aktivt overfor andre relevante departementer, for å synliggjøre et større breddeansvar i satsing på utdanning og forskning  
 • Arbeide for at målstruktur og utviklingsavtaler skal bli gode verktøy for universitetene og høyskolene, gjennom dialog med og tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet 
 • Diskutere det årlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE), og synliggjøre overfor det sentralpolitiske nivået hvilke konsekvenser dette får for universitetene og høyskolene 
 • Arbeide for at rammebetingelsene for regjeringens kompetansereform blir slik at UH-institusjonene settes i stand til å påta seg disse oppgavene 
Sikre institusjonell autonomi og akademisk frihet
 • Gi høringsuttalelse til UH-lovutvalgets forslag til ny UH-lov, forskrifter og lov om studentsamskipnader. Bidra til at lovteksten har et tilstrekkelig presisjonsnivå i beskrivelsen av UH-institusjonenes autonomi 
 • Diskutere hvilken beredskap og prinsipiell holdning styret skal ha i de tilfeller der det oppleves at institusjonell eller faglig autonomi, slik den er beskrevet i lovverket og fra Kunnskapsdepartementets side, oppleves truet  
 • Gi innspill til varslet gjennomgang av styringssystemet 
 • Følge spesielt med på nytt styringssystem for helse- og sosialfaglige utdanninger  
 • Diskutere autonomi og akademisk frihet på internasjonalt nivå, blant annet gjennom aktiv deltakelse i EUAs arbeid på dette området 
Bidra til det grønne skiftet, innovasjon, digitalisering og omstilling 
 • Følge opp diskusjoner fra UHR-konferansen 2019 Samarbeid for et bærekraftig samfunn 
 • Utvikle prosesser og gode ordninger for å dele beste praksis om bærekraft i utdanningene og forskning, samt klimavennlig drift av universiteter og høyskoler  
 • Samarbeide med andre nasjonale aktører, som Diku, om kartlegging av og tiltak for mer bærekraftig drift av institusjonene 
 • Delta aktivt i Nærings- og fiskeridepartementets gjennomgang av virkemiddelapparatet for innovasjon og omstilling 
 • Holde tett kontakt med Digitaliseringsstyret og UNIT i arbeidet som gjøres med felles digitale løsninger for UH-institusjonene.  

Kvalitet i forskning, åpen forskning og bidra til EUs forskningsprogrammer 

 • Videreutvikle arbeidet med UHRs tiltaksplan for åpen forskning, herunder arbeid med åpen forskervurdering, åpen publisering, åpen data, m.v. 
 • Være en aktiv bidragsyter i utviklingen av EUs nye rammeprogram, Horisont Europa 
Kvalitet og relevans i utdanningene samt livslang læring 
 • Gi innspill til Kunnskapsdepartementet i deres arbeid med stortingsmeldinger om kompetansereformen, arbeidsrelevans og internasjonal studentmobilitet 
 • Følge opp Markussen-utvalgets forslag (se punkt om rammebetingelser) 
Helhetlig karrierepolitikk, lederutvikling, arbeids- og læringsmiljø
 • Gjennom nettverksarbeid og lederopplæring vil styret bidra til et godt og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø, herunder en karrierepolitikk som sikrer gode karriereløp, ivaretar en god kjønnsbalanse og mangfold, samt forebygger mobbing og trakassering  
 • Følge opp undersøkelser blant studentene (Studentenes helse og trivselsundersøkelse, levekårsundersøkelsen og Studiebarometeret) 
 • Styret vil bruke UHR-Dekanskolen som en opplæringsarena også på HR-området 
Videreutvikling av UHR 
 • Evaluere og eventuelt justere retningslinjer og organisering av UHR 
  • Styrke samarbeidet og arbeidsdelingen mellom styret og de strategiske enhetene