Styrets handlingsplan 2023-2025

Visjon: Samarbeid for et bærekraftig samfunn

I UHR sin strategi for perioden 2020-2024 er det definert tre hovedmål for UHR:

  1. UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for universiteter og høyskoler i møte med myndigheter og andre samfunnsaktører. UHR skal bidra til institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets behov (samfunnsnivå)
  2. UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon og delta aktivt i samfunnsdebatten (sektornivå)
  3. UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og høyskoler, slik at de kan oppfylle samfunnsoppdraget på høyt internasjonalt nivå (institusjonsnivå).

Universitets- og høgskolerådet er UH-institusjonenes interesse- og medlemsinstitusjon. UHRs vedtekter og strategi er førende for styrets arbeid. Styret kan uttale seg om alle saker som er av overordnet interesse innenfor UHRs saksområde. 

Styret har seks møter i året og vil i perioden 2023-2025 jobbe spesielt med:

SatsingsområderUHR skal påvirkeEksempler på prosesser og aktiviteter
Gode rammevilkår for universiteter og høyskoler for å oppfylle samfunnsoppdraget (autonomi og akademisk frihet)ØkonomiStatsbudsjettet, revidert nasjonalbudsjett og saldert budsjett
  Endringer i finansieringssystemet
  Stipendordninger for internasjonale studenter
 Lover og forskrifterUniversitets- og høyskoleloven
  Forskrift for ansettelse og opprykk
  Eksportkontrollforskriften
  Endringer i opptaksreglementet
 Endringer i styringen av sektoren (autonomi og akademisk frihet)Tillitsreformen
  Endringer av rammeplaner
  Akkreditering av institusjoner og programmer
Styrke forskning og innovasjon for nødvendig omstilling av samfunnet Endringer i forskningssystemetGjennomgangen av forskningssystemet
 Virkemidler for økt norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer for forskning og utdanningInnspill til EUs neste rammeprogram
  Deltakelse i EUs ekspertgrupper mm.
 Oppfylling av ERA 2024-2027 Engasjement innenfor ERA-tiltak hvor UHR har en rolle (forskerkarriere, endringer i vurderingssystemet, kjønn og mangfold, innovasjon, Europeiske universiteter og forskningsadministrasjon (tiltak 3,4,5,7,13 og 17)
Bidra til et mangfoldig og helhetlig utdanningssystem, med god høyere utdanning til gagn for hele samfunnet Endringer i demografi og rekrutteringStortingsmelding om nytt opptakssystem
 Endringer i arbeidsdelingen i utdanningssystemet (høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning, studiesenter mm) Oppfølging av Utsynsmeldingen
  

Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning

 

 Kvalitet i utdanningene og samarbeid med arbeidslivetSynliggjøre kompetansemangel
  Stortingsmelding om profesjonsutdanningene
  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
  Kompetansebehovsutvalgets rapporter
  Brandtzægutvalget (Kompetansereform i arbeidslivet)
Bedre studentenes kår Økonomi, velferd og læringsmiljø for studenter

Statsbudsjettet

 

  Undersøkelser: Levekårundersøkelsen, Studiebarometeret og SHoT

I tillegg vil UHR prioritere oppgaver som er viktige for medlemsinstitusjonene, men som det ikke har vært mulig å planlegge for. UHR bruker hele bredden i organisasjonen og samarbeider med myndigheter og andre organisasjoner for å få gjennomslag for saker som er viktige for UHRs medlemsinstitusjoner.