Styrets handlingsplan 2021-2023

Visjon: Samarbeid for et bærekraftig samfunn

I UHR sin strategi for perioden 2020-2024 er det definert tre hovedmål for UHR:

 1. UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for universiteter og høyskoler i møte med myndigheter og andre samfunnsaktører. UHR skal bidra til institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets behov (samfunnsnivå)
 2. UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon og delta aktivt i samfunnsdebatten (sektornivå)
 3. UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og høyskoler, slik at de kan oppfylle samfunnsoppdraget på høyt internasjonalt nivå (institusjonsnivå).

UHRs vedtekter og strategi er førende for styrets arbeid, og styret kan uttale seg om alle saker av overordnet interesse innenfor Universitets- og høgskolerådets saksområde. Styret vil jobbe med følgende satsingsområder:

 • Bedre institusjonenes rammebetingelser
 • Sikre institusjonell autonomi og akademisk frihet i Norge og internasjonalt
 • Bidra til det grønne skiftet, innovasjon og omstilling
 • Kunnskap i bruk
 • Karriere i akademia

Styret besluttet på styremøtet 15. desember at UHR i 2022 vil fokusere spesielt på:

 • UH-institusjonenes bidrag til samfunns- og arbeidslivet
 • Desentralisert utdanning og konsekvenser av livslang læring
 • Styrking av studentdemokratiet
 • Norsk fagspråk
 • Internasjonalisering

Styret besluttet på styremøtet 16. september at UHR også vil fokusere på:

 • Hvordan det er å være student på 2020-tallet
 • Status og forslag til videre arbeid for å nå ambisjonen om åpen publisering i 2024 (Plan S)

 Satsingsområde

 Aktivitet

Bedre institusjonenes rammebetingelser

• Gi innspill til statsbudsjettet på vegne av medlemsinstitusjonene og ellers gi innspill og delta i høringer når økonomiske rammebetingelser diskuteres
• Arbeide for reelt budsjettnøytral pensjonsmodell og synliggjøre konsekvenser av alternative modeller.
• Arbeide for å fjerne avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE).
• Bidra til god oppgave- og arbeidsdeling i sektoren (nye direktorater og institusjoner).
• Følge opp ny universitets- og høyskolelov og gi innspill til endringer i regelverk som er viktig for UH-institusjonene.
• Synliggjøre dagens desentraliserte struktur, kvaliteten i studietilbudene og behov for finansiering og stabile tilbud i regi av UH-institusjonene. Få fram konsekvenser av mer søknads-/prosjektbasert finansiering.

Sikre institusjonell autonomi og akademisk frihet i Norge og internasjonalt

• Bidra til å operasjonalisere Regjeringens tillitsreform på samfunnsnivå, for sektoren og de enkelte UH-institusjonene. Ivareta UH-styrenes ansvar, myndighet og rolle.
• Gi innspill til utvalget for akademisk ytringsfrihet og bidra til kunnskapsdeling om autonomi og akademisk frihet i sektoren.
• Bidra til styrking av studentdemokratiet.
• Arbeide for økt faglig autonomi for institusjonene i utformingen av profesjonsutdanningene. Gi innspill til stortingsmelding om profesjonsutdanningene.

Bidra til det grønne skiftet, innovasjon og omstilling

• Dele beste praksis om bærekraft i utdanningene og klimavennlig drift av universiteter og høyskoler.
• Tydeliggjøre UH-institusjonenes nøkkelrolle i forskning og innovasjon for verdiskaping og omstilling, regionalt og nasjonalt.
• Synliggjøre UH-institusjonenes rolle i nasjonale og internasjonale målrettede samfunnsoppdrag (missions).

Kunnskap i bruk

• Arbeide for bærekraftig publiseringsøkonomi fram mot fristen for åpen publisering i 2024, og til samarbeid om åpen forskningspraksis.
• Synliggjøre institusjonenes innsats for arbeidslivsrelevans i studiene, og for samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. Videreutvikle møteplasser og bidra til erfaringsutveksling mellom arbeidsliv og høyere utdanning (jf. Intensjonsavtalen).
• Arbeide for å styrke institusjonenes bidrag til livslang læring, og samtidig ivareta gradsutdanningene.
• Gi innspill til stortingsmelding om distriktspolitikk.
• Gi innspill til ekspertgruppen som gjennomgår regelverk for opptak til høyere utdanning.
• Bidra til en kunnskapsbasert debatt om og dele erfaringer med norsk og samisk som fagspråk i utdanning, forskning og formidling

Internasjonalisering

• Bidra til å øke norske UH-institusjoner sin deltakelse i Horisont Europa og ERA gjennom erfaringsdeling, kompetansebygging og samarbeid med relevante aktører.
• Bidra til å øke norske UH-institusjoner sin deltakelse i Erasmus+ og EHA gjennom erfaringsdeling, kompetansebygging og samarbeid med relevante aktører.
• Arbeide for å ivareta internasjonalt samarbeid, også med studenter og forskere fra ikke-demokratiske land (jf. f.eks. eksportkontrollreglementet).

Bidra til økt satsing på digitalisering og til gode digitale løsninger for UH-sektoren

 

• Bidra til at regjeringens utredninger om digitale plattformer, Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi og handlingsplan for digital omstilling blir gode verktøy for UH-institusjonene.
• Dele kunnskap om digitale læringsressurser og erfaringer med drift og utvikling av digitale undervisnings- og vurderingsløsninger.
• Styrke satsingen på digitalisering (digitaliseringsmilliarden) og kritisk forsknings- og utdanningsinfrastruktur som ivaretar UH-institusjonenes behov.
• Erfaringsutveksling om institusjonenes beredskapsarbeid og informasjonssikkerhet.

Karriere i akademia

• Arbeide for en helhetlig karrierepolitikk som bidrar til god rekruttering, gode vilkår for yngre forskere, mangfold og likestilling. Samarbeide med institusjonene og med internasjonale aktører om nytt og helhetlig rammeverk for vurdering av akademiske karrierer (NOR-CAM), herunder utdanningsfaglig kompetanse og merittering.
• Videreutvikle UHRs lederutviklingsprogram (UHR-Dekanskolen).