Stor økning i energiutgifter ved universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet (UHR) fikk i september 2022 bekymringsmeldinger fra medlemsinstitusjonene knyttet til håndtering av økte energiutgifte. UHR har jobbet for å få oversikt over institusjonenes energiutgifter for 2022 og har nå sendt en orientering om saken til Utdannings- og forskningskomiteen ved Stortinget. 

UHR har kartlagt økte strømpriser ved universiteter og høyskoler.

Tilbakemeldingene fra universiteter og høyskoler tyder på store variasjoner i energiutgifter. Oversikten må leses med forbehold om at dette er anslag. Tallene er usikre.

UHR har 32 medlemsinstitusjoner: Ti universiteter, ni vitenskapelige høyskoler og 13 akkrediterte høyskoler. 27 institusjoner besvarte henvendelsen UHR sendte ut 28. september.

Utgiftene rammer institusjonene ulikt. Det går et skille mellom nord og sør i landet. I sør opplever flere institusjoner dobling eller tredobling av utgiftene, i nord er kostnadene tilnærmet uendret.

Utgiftene varierer ikke kun med geografisk plassering, men også med type infrastruktur/bygningsmasse. Andre momenter, som flaskehalsutgifter for energitransport, slår også ut.

For en del institusjoner er de økte utgiftene såpass betydelige at de bør løftes fram i diskusjoner der den økonomiske situasjonen for institusjonene er tema. Dette kan være i sammenheng med statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett, og i diskusjoner om sektorens arbeid med framtidig energiøkonomisering.

Nye pålegg og krav til universiteter og høgskoler kan vanskelig gjennomføres med reduserte budsjetter og økte utgifter.

Tilbakemeldingene fremgår av kommentarene i vedleggene i et brev som UHR sendte til Stortingets utdannings- og forskningskomité sist uke.

Les hele notatet som ble sendt til UF-komiteen med vedlegg