Gode signaler om pris- og lønnskompensasjon fra regjeringen 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er veldig glade for at regjeringen varsler betydelige endringer i revidert nasjonalbudsjett, med en kompensasjon for økt pris- og lønnsvekst.

Stortinget - Klikk for stort bildeDet er bra at regjeringen ser at for lav pris- og lønnskompensasjon får store utilsiktede konsekvenser. Stortinget

Det er gode nyheter for sektoren og vi har tydelige forventninger til at det vil komme midler til våre medlemsinstitusjoner som opplever manglede pris- og lønnskompensasjon som et betydelig kutt. 

Sektoren har fått store direkte kutt i statsbudsjettet for andre året på rad i 2023.  Totalt beløper det seg til minst 520 millioner kroner for 2023.  Det er krevende for sektoren å håndtere. Det er viktig å ha med disse kuttene i beregningen når en vurderer hvordan manglende pris- og lønnskompensasjon slår ut. Kombinert så gir dette svært sterke utslag for sektoren. Kuttet på over en halv milliard i statsbudsjettet for 2023 gir redusert handlingsrom og må betegnes som et stramt budsjett for sektoren. 

Regjeringen har lagt til grunn en pris- og lønnsvekst i 2023 på 3% for UH-sektoren. Mens SSB, Norges Bank og NHO legger til grunn om lag 3,5 – 4,5%. I kroner og øre utgjør det en forskjell på ca. 400 millioner kroner for universitetene og høyskolene. Dersom prisstigningen blir høyere enn 4,5% vil forskjellen bli enda større, foreløpige tall tyder på at prisstigningen for 2023 vil ligge over 4,5%.  

Vi var tydelige i våre tilbakemeldinger til regjering og storting. Dette ville kunne få betydelige konsekvenser utover de kuttene som var politisk vedtatt. I tillegg kommer økte strømpriser i store deler av landet, som gir vesentlig større utgifter for flere av universitetene og høyskolene.   

Det er bra at regjeringen ser at for lav pris- og lønnskompensasjon får store utilsiktede konsekvenser og varsler at de vil kompensere virksomhetene i offentlig sektor for disse utslagene. Vi varslet i våre innspill til regjeringen og stortinget at vi ville ta opp disse utfordringene i revidert statsbudsjett.  

Vi er glade for at finansministeren har varslet pris- og lønnskompensasjon for at vi skal kunne opprettholde aktiviteten i tråd med det nivå Stortinget vedtok før jul. Vi vil likevel minne om at det er krevende for institusjonene per nå, det kommer varsel om nedbemanninger, prosjektstans og en rekke andre tiltak for å få ned kostnadene.