UHR støtter innstrammingene i Units forhandlinger med akademiske forlag

I 2018 ga UHR sin fulle støtte til Units forhandlingsprinsipper for inngåelse av avtaler som skulle sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler. I perioden 2018-2020 har Unit inngått avtaler med ni forlag om såkalte publiser og les-avtaler. Dette har bidratt til at norske forskere i langt større grad enn tidligere publiserer åpent. Avtalene er imidlertid overgangsavtaler, og det er forventninger om at neste avtalerunde skal bidra enda sterkere til åpen publisering, i tråd både med Plan S og med regjeringens mål om full åpen tilgang innen 2024. Derfor er prinsippene for neste forhandlingsrunde revidert, i nær dialog og med full støtte fra UHR.

Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler – reviderte prinsipper for forhandlinger fra 2021

Units råd for konsortieforhandlinger anbefaler at følgende prinsipper skal gjelde for forhandlinger med tidsskriftforlag fra 2021:

 • publikasjoner med korresponderende forfatter fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
 • det skal ikke inngås avtaler som øker totalkostnadene (forstått som «inflasjonsjustert kostnad for avtaler forut for 2018) gitt likt publiseringsvolum fra norske forskere
 • det skal ikke inngås avtaler med begrensninger på antall åpne publikasjoner 
 • åpne tidsskrift skal inkluderes i avtalene
 • publikasjoner i lukkede tidsskrifter skal kunne gjøres åpent tilgjengelig i
 • vitenarkiv uten embargo
 • full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller 
 • permanent tilgang til alt kjøpt innhold

UHR støtter opp om følgende strategier for Units forhandlinger med forlag

 • Unit skal forhandle avtaler som sikrer åpen tilgang til forskningsresultater, og forhandlingene skal følge de 7 prinsippene over
 • rektorer/forskningsledere bør fortsatt involveres i forhandlingene med de største forlagene, og UHR vil samarbeide med Unit om å oppnevne representanter
 • UHR anbefaler at man nøye vurderer fornyelse av avtaler som ikke møter de før nevnte prinsippene

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, har et nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang og har startet prosessen med å utarbeide en nasjonal plan for åpen tilgang. Et av hovedelementene er å utarbeide plan for forhandlinger med akademiske forlag for å nå regjeringens mål om full åpen tilgang i 2024.