Forskningen gjøres til salderingspost i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen kom til enighet med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett 6. juni. For å dekke inn økte bevilgninger på andre felt, er det foretatt kutt i finansieringen av forskning. Norges forskningsråd får en reduksjon på til sammen 80 millioner for 2021. Kuttet vil ramme fri, forskerinitiert grunnforskning, sektorovergripende satsinger og infrastruktur. Dette er svært uheldig.

Pandemien har med all tydelighet lært oss at grunnforskning på gener, forskningssamarbeid på tvers av sektorer, og infrastruktur for samarbeid og deling av resultater, kan føre til hurtig utvikling av diagnostikk og vaksine slik at sykdom og død i befolkning kan begrenses. Pandemien har rammet forskningssektoren med utsatt aktivitet og omdisponering av midler til blant annet forlengelse av stipendiater som er forsinket på grunn av Covid-19. Forskningsrådet har brukt omtrent 50 millioner kroner på ph.d.-forlengelser, noe som går utover finansiering av nye forskningsprosjekter. Universiteter og høyskoler har også omdisponert midler til forlengelse av doktorgradsløp, midler som skulle vært brukt til forskning.

Norge er avhengig av en sterk forskningssektor for å møte blant annet klimautfordringer og det grønne skiftet etter pandemien. Da har vi ikke råd til å gjøre forskningen til salderingspost.