Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet følgende veiledende retningslinjer for universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse som kan være et felles grunnlag for universitetenes og høyskolenes arbeid med å styrke kvaliteten på undervisning og læring. De nasjonale retningslinjene er formulert på formålsnivå. Det betyr at den enkelte institusjon må utforme mer presise kvalifikasjonsmål tilpasset de ulike fagområdenes spesifikke behov. De nasjonale veiledende retningslinjene er oppdatert våren 2022, etter forslag fra en arbeidsgruppe.

Hva er universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse?

Universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse skal være basert på relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis, og er minimumskravet for å bli førsteamanuensis.

Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er å kunne:

  • planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, både individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som fremmer studenters læring og faglige utvikling
  • planlegge og gjennomføre FoU-basert undervisning og involvere studenter i FoU-baserte læringsprosesser
  • velge, begrunne og videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og utdanningsprogram
  • bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy
  • begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og forholde seg reflekterende til egen lærerrolle
  • analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine fagområder
  • vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning ut i fra forventninger i fagplaner og nasjonale rammeverk for høyere utdanning
  • innhente og bruke tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser
  • kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning


Hvordan oppnå universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse?

Alle universiteter og høyskoler skal tilby kompetanseheving innenfor universitets- og høyskolepedagogikk, enten ved egen institusjon eller i samarbeid med andre institusjoner.

Tilbudene skal utvikles i overensstemmelse med nasjonale og institusjonelle strategier. Deltakere på slike tiltak, må regne med minst 200 timer arbeid for å utvikle den ønskede kompetansen.

Mange aktuelle søkere til undervisningsstillinger ved universiteter og høyskoler, vil allerede ha opparbeidet en pedagogisk kompetanse som er relevant for grunnskole og videregående skole. Høyere utdanning har rammevilkår og forutsetninger som skiller seg fra disse skoleslagene. De kvalifiserende tilbudene innenfor universitets- og høyskolepedagogikk, som det her er snakk om, skal være forankret i forskning om undervisning og læring innenfor høyere utdanning. Undervisningen i slike tilbud skal være FoU-basert, som annen undervisning ved denne type institusjoner. Lærerutdanninger, inklusiv PPU- eller teoretisk pedagogisk utdanning kan derfor normalt ikke erstatte universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse.

Opplegg og tematikk for kurs innenfor universitets- og høyskolepedagogikk varierer i dag mellom institusjonene. De fleste tilbudene organiseres som flere samlinger på to-tre dager. Noen tilbyr ett felles program for alle, andre har valgbare moduler.

Videreutvikling av UH-pedagogisk kompetanse

I begrepet basiskompetanse ligger det en forventning om at kompetansen skal kunne videreutvikles.  Basiskompetansen tjener dermed som et utgangspunkt for videre utvikling og eventuell merittering.  I en videreutvikling av basiskompetanse vil underviseren gjerne gå i dybden på et utvalg av tematikker fra basis. Institusjonene må legge til rette for videreutvikling.

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 41 55 37 40
Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01