Har kartlagt erfaringer med TDI-modellene

Kartleggingen viser stor enighet om at totalkostnadsmodellen for forskning gir et riktig bilde av økonomien i prosjektene, men også at det er usikkerhet knyttet til modellen for etter- og videreutdanning.

Økonomi og regnskap - Klikk for stort bildeØkonomigruppen til UHR-Administrasjon opprettet våren 2021 en arbeidsgruppe som har kartlagt erfaringer med bruk av totalkostnadsmodellene (TDI-modellene).      

Økonomigruppen til UHR-Administrasjon opprettet våren 2021 en arbeidsgruppe som har kartlagt erfaringer med bruk av totalkostnadsmodellene, TDI-modellene (tid, direkte kostnader og indirekte kostnader), for forskning og etter- og videreutdanning. 

Gruppens mandat var å kartlegge erfaringer med bruk av modellene, hvilke indirekte satser som brukes og hva som er inkludert i disse, samt kartlegge bruken av leiested (forskningsinfrastruktur)for TDI-modellen for forskning. 

Forskning

Hovedkonklusjonen av kartleggingen er at TDI-modellen for forskning er tatt i bruk i betydelig grad i sektoren. 24 av 32 institusjoner oppgir at de bruker modellen, dette representerer 83% av prosjektporteføljen innen forskning.

Det er stor enighet om at bruk av en totalkostmodell gir et riktig bilde av økonomien i prosjektene. Mange gir uttrykk for at det er enkelt å bruke satsene fra modellen når de først er beregnet, men det er også enighet om at modellen (regnearket) er komplekst og krevende å bruke, og en forenkling er ønskelig. 

Satsene som brukes for indirekte kostnader er relativt like, dog med noen større avvik hos enkelte institusjoner. Bruken av leiested er noe mer begrenset når det gjelder antall institusjoner, 12 av 32 oppgir at de bruker leiested. Disse 12 institusjonene er imidlertid blant de 13 største i sektoren.

Etter- og videreutdanning

TDI-modellen for etter- og videreutdanning (EVU) er i mindre grad tatt i bruk. Kun 4 av 32 bruker den originale modellen. Det er relativt stor usikkerhet knyttet til hvor godt denne modellen reflekterer det reelle økonomiske bildet i EVU-prosjektene.

Alle økonomidirektørene har blitt orientert om rapporten. En ny arbeidsgruppe, som også har representanter fra nåværende arbeidsgruppe, vil videreføre sitt arbeid og foreslå forenklinger og forbedringer av TDI-modellen for forskning. På basis at dette, vil et arbeid bli gjort med TDI for EVU.

Arbeidsgruppen har bestått av: 

  • Per Arne Skjelvik, Nord universitet (leder)​
  • Sven-Egil Bøe, Universitetet i Bergen​
  • Per Heitmann, Universitetet i Oslo​
  • Laila Johansen, NMBU​
  • Harry Aas, Universitetet i Agder​

Les hele rapporten (PDF, 782 kB)