Innspill fra UHR-Lærerutdanning til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Innspill til langtidsplanen ble diskutert på enhetsmøtet 6. mai 2021. Under følger innspillet fra UHR-Lærerutdanning.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) skal synliggjøre mål og prioriteringer som er i tråd med samfunnsbehovene. UHR-Lærerutdanning mener det er positivt at lærerutdanningene omtales under «Forskningsløft for områder av strategisk betydning» i nåværende LTP, men at lærerutdanningene bør synliggjøres ytterligere i LTP. Bakgrunnen for det er at satsing på kvalitet i lærerutdanning, skole og barnehage er et helt sentralt svar på det overordnede målet «Møte store samfunnsutfordringer» og den langsiktige prioriteringen «Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester».  

Gode oppvekstvilkår og god utdannelse for barn og unge er et helt sentralt samfunnsbehov og bærekraftsmål (Bærekraftsmål 4 Quality education) og bør derfor synliggjøres i LTP. Lærerutdanningene som profesjonsutdanning er en nøkkelfaktor i ivaretagelsen av god utdannelse og gode oppvekstvilkår for barn og unge. 

UHR-Lærerutdanning vil spille inn følgende punkter til LTP: 

  • Gode oppvekstvilkår og god utdannelse for barn og unge er et helt sentralt samfunnsbehov, og bør derfor løftes frem i LTP. God utdannelse for barn og unge kan ses som en nødvendig forutsetning for utvikling av barn og unges medborgerskap og involvering i demokratiske prosesser, tilrettelegging for tillit til kunnskap og forskning, styrking av folkehelse og livsmestring, dannelse og et meningsfullt liv i samfunnsfellesskapet, samt kompetanse for fremtidens samfunn og livslang læring. 
  • Profesjonsutdanningene utdanner profesjonelle som er avgjørende aktører i utviklingen av nødvendige samfunnsgoder. Temaområdet «Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester» bør derfor legge mer vekt på kunnskapsbasert profesjonsutøvelse. Økt synliggjøring av profesjonsutdanningene og humaniora og samfunnsfag i LTP vil gi et mer sakssvarende bilde av fagområder som er nødvendige for å møte de store samfunnsutfordringene fremover.  
  • Sammenhengen mellom forskning, utdanning og innovasjon er et viktig fokusområde for lærerutdanningene, og et viktig virkemiddel er blant annet innovative partnerskapssamarbeid med skole og barnehage om praksisnær forskning og utviklingsarbeid/innovasjon. Skole og barnehage har behov for økt forskningskompetanse, det bør derfor satses ytterligere på offentlig sektor-ph.d. og næringslivs-ph.d. i LTP. 
  • Lærerutdanningene har behov for økt forskningskompetanse og styrking av kunnskapsbasen for lærerutdanningene. Utdanningsforskning bør derfor være et mer synlig satsingsområde i LTP. Dette vil være i tråd med regjeringens strategier Lærerutdanning2025 og Strategi for utdanningsforskning 2020-2024. 
  • LTP bør synliggjøre satsing på profesjonsrettet forskning som er praksisnær, deltakerorientert, brukerinitiert, og basert på samhandlings- og samarbeidsprosjekter.   
  • Lærerutdanningene er avgjørende for å utdanne kvalifiserte lærere i hele Norge, og nasjonale rammevilkår må tilrettelegge for distriktenes behov for kvalifiserte lærere og god utdanning for barn og unge. Langtidsplanen bør se dette i lys av utfordringene som løftes i de nye utredningene NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn og NOU 2020:15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.