Innspill fra UHR-Kunst, design og arkitektur til UHRs arbeid med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er et svært viktig nasjonalt verktøy for å prioritere og sette retning for høyere utdanning og forskning (inklusivt kunstnerisk utviklingsarbeid). Innspill til langtidsplanen ble diskutert på enhetsmøtet 20. mai 2021.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

UHR-Kunst, design og arkitektur ønsker å spille inn følgende punkter til revisjonen av langtidsplanen: 

  • Kunstnerisk utviklingsarbeid må integreres tydelig i forskningsbegrepet og inkluderes i regjeringens satsing på forskning og utdanning. Det må sikres gode og likeverdige rammevilkår for kunstnerisk utviklingsarbeid. En god og langsiktig finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid vil sikre forutsigbarhet for satsingen på kultur, og for at våre fagområder kan være med å løse store samfunnsutfordringer.  
      
  • Kunst og kultur er uløselig knyttet til samfunn og mennesker. Kulturen er summen av de fellesskap som vi og generasjoner før oss har skapt. Kunsten kan forstås som kulturens drivstoff og gir samfunnet retning og innhold. Kulturen kan ikke reduseres til et «samfunnsoppdrag». Den er en del av selve samfunnsveven som gjør at vi finner sammen – i stort og smått. 
     
  • I dagens langtidsplan omtales bærekraft og grønn omstilling i kapittel 2.3 under store samfunnsutfordringer. Enheten mener bærekraft bør inn med enda større tyngde i den reviderte langtidsplanen og kommuniseres tydeligere. Det bør satses på mer samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Utveksling av studenter, forskere og undervisere vil kunne være et viktig virkemiddel på veien mot en bedre felles global fremtid. 
     
  • "Cultural heritage" er nå tydeligere adressert i EU enn nasjonalt. Dette er et felt som bør få større tyngde også i Norge. Kulturarv danner grunnlag for samhørighet, samarbeid og utvikling. Kunstens rolle er blant annet å stimulere kreativitet og generell samfunnsdiskurs og har betydning for demokratiutvikling. En av satsingene i langtidsplanen er å møte store samfunnsutfordringer. Da må det nødvendigvis satses på kunst og kultur, forstått som limet mellom mennesker og samfunn. Kunst og andre kulturelle uttrykk som arkitektur og design bidrar også til felles historieforståelse og dermed bedre grunnlag for å forstå samtiden.