UHRs strategi 2020-2024

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon for alle akkrediterte institusjoner i Norge under lov om universiteter og høyskoler. UHRs representantskap er øverste besluttende organ. UHRs styre er ansvarlig for organisasjonens arbeid mellom representantskapsmøtene.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Samarbeid for et bærekraftig samfunn

Verden står overfor store utfordringer og omstillingsbehov. Norge må bidra til å sikre demokrati og menneskerettigheter, håndtere bærekraftutfordringer, få til et grønt skifte og videreutvikle det norske velferdssamfunnet. Universitetene og høyskolene er Norges viktigste aktører for kunnskapsutvikling og derfor helt sentrale institusjoner for å bidra til innovasjon for å løse de store samfunnsutfordringene nasjonalt og globalt som manifestert i bærekraftsmålene. Universitetene og høyskolene er sentrale bidragsytere for et kunnskapsbasert og bærekraftig arbeids- og næringsliv.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) skaper merverdi for medlemsinstitusjonene og for samfunnet. UHR skal være en organisasjon for politikkutvikling, dialog og samarbeid mellom medlemsinstitusjonene og mellom institusjonene og andre sentrale aktører. UHR er UH- sektorens viktigste møteplass og diskusjonsarena og har læringsarenaer på tvers av fag og sektorer som skal bidra til å styrke det nasjonale og internasjonale kunnskapssamfunnet.

UHR skal bidra til at akademisk frihet og institusjonell autonomi er kjerneverdier i akademia, både nasjonalt og internasjonalt. UHR vil jobbe for åpenhet, kjønnsbalanse og mangfold i akademia og samfunnet for øvrig.

UHRs hovedmål 2020-2024

Samfunnsnivå: UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for universiteter og høyskoler i møte med myndighetene og andre samfunnsaktører. UHR skal bidra til institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer

UHR skal være en kunnskapspolitisk aktør som setter dagsorden, identifiserer utfordringer og bidrar til løsninger internasjonalt, nasjonalt og på institusjonsnivå. UHR skal være en aktiv og relevant møteplass for å styrke medlemsinstitusjonene i deres arbeid med å oppfylle samfunnsoppdraget. UHR skal legge til rette for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og informasjonsspredning mellom medlemsinstitusjonene, myndigheter og arbeids- og næringslivet.

UHR vil i perioden 2020-2024 synliggjøre hvordan satsing på utdanning, forskning og innovasjon hver for seg og sammen er helt nødvendig for at Norge skal lykkes med omstilling og et grønt skifte.

UHR vil arbeide for at universiteter og høyskoler kan tilby høyere utdanning i et livslangt læringsperspektiv og gjøre forskning mer tilgjengelig til det beste for samfunnet.

Sektornivå: UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon og delta aktivt i samfunnsdebatten

Gjennom representantskapet, styret og organisasjonens strategiske enheter skal UHR være en betydelig bidragsyter for utvikling av norsk utdannings- og forskningssektor.

UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom forskning, utdanning og innovasjon og en god dialog mellom institusjonene og andre aktører i sektoren.

UHR vil i perioden 2020-2024 arbeide for akademisk frihet og institusjonell autonomi og at universiteter og høyskolers rolle i samfunnsutviklingen styrkes og tydeliggjøres. UHR vil videre arbeide for at utdanning, forskning og innovasjon styrkes gjennom tettere samarbeid med myndighetene, forskningsinstituttene og andre aktører nasjonalt og internasjonalt. UHR er UH-sektorens talerør i høringer og budsjettsaker.

Institusjonsnivå: UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og høyskoler slik at de kan oppfylle samfunnsoppdraget på høyt internasjonalt nivå

UHR er den viktigste møteplassen for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom universiteter og høyskoler. Arbeidet i UHRs strategiske enheter, seminarer og konferanser skal gi viktige bidrag til institusjonenes kvalitetsutvikling.

UHR skal bidra til at UH-institusjonene har gode økonomiske og politiske rammebetingelser for å sikre strategisk og finansiell handlefrihet. Dette er et viktig grunnlag for at institusjonene hver for seg og sammen utvikler gode fagmiljøer og også blir attraktive internasjonale samarbeidspartnere.

UHR vil i perioden 2020-2024 arbeide for at norske universiteter og høyskoler har finansiering og institusjonell autonomi til å videreutvikle sine komparative fordeler, slik at Norge lykkes med å utvikle fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå.

Se også