UHRs strategi 2024-2028

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon for alle akkrediterte institusjoner i Norge under lov om universiteter og høyskoler. UHRs representantskap er øverste besluttende organ. UHRs styre er ansvarlig for organisasjonens arbeid mellom representantskapsmøtene.

Kunnskap for en bedre framtid

Kunnskap er avgjørende for mennesker og samfunn. Høyere utdanning og forskning gir nye ideer, problemforståelser og løsninger. Akademisk frihet, institusjonell autonomi og kunnskapens egenverdi er grunnleggende for kunnskapsutvikling, samtidig som universitetene og høyskolene har et spesielt ansvar for å bidra til løsninger på samfunnets utfordringer. 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er universitetenes og høyskolenes interesseorganisasjon. Disse institusjonenes oppdrag fra samfunnet er svært viktig: Utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og medvirkning til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling.

Det er vesentlig for UHR at universiteter og høyskoler har gode forutsetninger for å fylle sin rolle i samfunnet, internasjonalt, nasjonalt og regionalt. UHR arbeider på institusjonsnivå, sektornivå og samfunnsnivå for å styrke medlemsinstitusjonenes muligheter for å innfri oppgaven samfunnet har gitt dem. 

Verden står overfor store utfordringer og omstillingsbehov som krever ny kunnskap. Drivkreftene er mange. Klima- og miljøproblemer, endret demografi, digitalisering og kunstig intelligens, polarisering og demokratisk tilbakegang. Etter tiår med fred og velstandsutvikling er omverdenen blitt mer usikker. Geopolitisk konflikt utfordrer samhandling og offentlige budsjetter. 

Dette kan bety at universitets- og høyskolesektoren og UHRs samlende kraft utfordres. Usikkerhet kan lede til uro, motsetninger og konflikt. Høyt endringstempo gjør at UHR må ta stilling til nye spørsmål og handle på nye og raskere måter. 

Universitetene er gamle institusjoner. Gjennom århundrer har de tilpasset seg, men bevart integritet og kjerneoppgaver – som å søke sannhet og forståelse og ta en samfunnskritisk rolle. Universiteter og høyskoler er bærere av viktige verdier og har lang historie, som også peker framover.

UHRs strategi 2024-2028 skal hjelpe UHR til å møte endrede omgivelser raskt og fleksibelt, samtidig som organisasjonen holder sammen, bevarer fokus, og er en tydelig, gjenkjennelig drivkraft. Strategien skal bygge opp under det som er viktigst for sektoren: Samarbeid for det felles beste. Å ta aktivt ansvar for kvaliteten i høyere utdanning og for den uavhengige, grunnleggende forskningen. Å arbeide for en kunnskapsbasert samfunnsutvikling, og for den stabilitet og forutsigbarhet sektoren trenger. 

UHR er en felles stemme for universitetene og høyskolene. UHR arbeider for at det norske samfunnet, både myndigheter og offentlig og privat sektor, skal investere i og legge til rette for universitetenes og høyskolenes kunnskapsutvikling. 

UHR skal skape merverdi for medlemsinstitusjonene og for samfunnet, vise at vi gjør en forskjell for samfunnets utvikling, og bygge forståelse for betydningen av kunnskap ut over egen sektor.  UHR skal bruke ressursene godt og ruste organisasjonen til å møte framtidas forventninger og muligheter.

UHRs hovedmål 2024-2028

UHR vil øke sektorens gjennomslagskraft gjennom tre strategiske hovedmål:

  • Fremme kunnskap som drivkraft. UHR skal arbeide for å øke samfunnets investering i høyere utdanning, forskning og innovasjon. Kunnskapssatsing gir flerfoldig tilbake. UHR skal jobbe for gode økonomiske og politiske rammebetingelser, slik at universiteter og høyskoler kan rekruttere godt, tilby et mangfold av utdanninger, utvikle gode fagmiljøer og læringsarenaer, sikre gode karriereløp, være attraktive samarbeidspartnere og bygge kunnskap og kompetanse til gagn for hele samfunnet, nå og framover. 
  • Styrke akademisk frihet og ta akademisk ansvar. UHR skal arbeide for å fremme akademisk frihet og institusjonell autonomi, og for kunnskapen rolle i samfunnet. UHR skal jobbe for like muligheter for tilgang til høyere utdanning, et mangfold av institusjoner, og støtte universitetene og høyskolene som steder for fri debatt, åpenhet, toleranse og etiske standarder. UHR skal bidra til ansvarlig bruk av kunstig intelligens og annen transformerende teknologi. UHR skal synliggjøre verdien av kunnskap, og vise at utdanning, forskning, innovasjon og formidling er betingelser for å håndtere nåtidige og framtidige samfunnsutfordringer. 
  • Samarbeide for bærekraftig samfunnsutvikling. Universitetene og høyskolene løser samfunnsoppdraget sitt i dialog med myndighetene, og i et samspill med kunnskapssektoren, næringsliv, organisasjoner og samfunnsaktører ellers. UHR skal bidra til å styrke dette samarbeidet og arbeide for en kunnskapsbasert utvikling av samfunnet. Kunnskapen er internasjonal. Mobilitet, samarbeid og deling er forutsetninger for kvalitet, nyskaping, brobygging og for å håndtere nasjonale og globale utfordringer. UHR skal jobbe for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid, også med ikke-demokratiske land.