Sikkerhetssituasjonen og internasjonalt kunnskapssamarbeid

Universitets- og høgskolerådet (UHR) jobber for en god balanse mellom internasjonalt kunnskapssamarbeid og nasjonal sikkerhet. Dette er et prioritert område i handlingsplanen til UHRs styre, som har satt ned en egen arbeidsgruppe på dette feltet.  16. november avholdt UHR et eget webinar for sektoren om dette temaet. Der var det erfaringsutveksling og god dialog rundt den krevende situasjonen som sektoren nå står overfor. 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) jobber for en god balanse mellom internasjonalt kunnskapssamarbeid og nasjonal sikkerhet.

UHR og en rekke universiteter og høyskoler er jevnlig i dialog med myndigheter og andre samarbeidspartnere om hvordan ivareta samfunnssikkerhet og internasjonalt samarbeid. Sektoren forholder seg til norsk sikkerhetspolitikk, samarbeider med relevante norske myndigheter og følger de til enhver tids gjeldende regelverk og anbefalinger.  

For Norge som forskningsnasjon er internasjonalt samarbeid helt avgjørende. Slikt samarbeid har vært et uttalt mål for å gi et lite land som Norge innovasjon, konkurranseevne og kvalitet i høyere utdanning og norsk forskning..  

Innen noen sentrale fagområder har ikke-demokratiske land kunnskap og kompetanse som er viktig for Norge. Særlig innen matematikk, naturvitenskap, teknologi og livsvitenskap, forutsetter nasjonale behov at det foregår ledende forskning i Norge for å sikre tilgang til kritisk spisskompetanse og kunnskap. 

UHR har gitt innspill til Utenriksdepartementets forslag til endringer i eksportkontrollforskriften, og understreket behovet for en god balanse mellom sikkerhetshensynet og hensynet til ny kunnskap for Norge. Vi er også involvert i arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid, som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse samt Norges Forskningsråd har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet.  

UHR er kjent med risikobildet og arbeider konstruktivt sammen med myndigheter og aktuelle samarbeidspartnere for å sikre at universitetene og høyskolene håndterer en endret geopolitisk situasjon, samtidig som vi ivaretar samfunnsmandatet vårt. En mer krevende sikkerhetssituasjon vil kreve mer av oss alle i tiden fremover. Norge er et åpent samfunn. Det gjelder også innen akademia. De store samfunnsutfordringene vi står overfor, må fortsatt møtes med internasjonalt kunnskapssamarbeid.