Retningslinjer for fjernlån – rapport

Rapporten med anbefalinger, og høringssvar, vil bli lagt fram for behandling på vårens enhetsmøte i UHR-Bibliotek 10.-11. mai.

Mandatet til arbeidsgruppen var å utarbeide en rapport med anbefalte retningslinjer.  

Fjernlån er en viktig del av bibliotekenes tjenester til studenter og ansatte ved egen institusjon. En arbeidsgruppe nedsatt av UHR-Bibliotek har sett nærmere på hvilke tjenester bibliotek i UH-sektoren bør yte til brukere fra andre UH-institusjoner og til brukere utenfor UH-sektoren.

Lenke til hele rapporten ligger nederst i saken.

Gruppen har laget forslag til overordnede anbefalinger og avleverte sin rapport  29. september. Mandatet til arbeidsgruppen var å utarbeide en rapport med anbefalte retningslinjer.

Anbefalinger:

  • UH-bibliotekene skal være så gratis som mulig
  • Ideelt sett bør vi betjene alle som har behov, men dette må tilpasses lokale forhold.
  • UH-bibliotekenes bør ha et så bredt tilbud som mulig til eksterne brukere (med forståelse for at det er lokale avgjørelser som må tas)
  • Sektoren bør stanse begrensinger på fjernlån i så stor grad som mulig
  • UH-bibliotek bør gi alle registrerte lånere tilgang til å bestille bøker fra egen samling
  • UH-bibliotek bør være tilgjengelige for alle brukere i bibliotekets åpningstider i den grad det er praktisk mulig med tanke på tilgang til lokalene
  • Det bør legges til rette for walk-in use i alle avtaler med forlag der open access ikke er aktuelt
  • Vi må styrke samarbeidet med folkebibliotekene
  • UHR bør jobbe for at digitale ressurser i størst mulig grad blir åpent tilgjengelige, også bøker. Fjernlån av e-bøker må inn i lisensene i UNIT-konsortiet. Diskusjonen rundt tilgang til e-ressurser må løftes til høyere politisk nivå

Rapporten tar også opp bibliotekenes rolle innenfor livslang læring og fleksibel utdanning. UHR-Bibliotek vedtok på enhetsmøte 25. november å sende rapporten på høring til UHRs medlemsinstitusjoner. 

UHR-Bibliotek ber om overordnede betraktninger knyttet til hva som skal være bibliotekets tjenester knyttet til lånere utenfor egen institusjon. I tillegg ber vi spesielt om uttalelser fra UH-bibliotekene. 

UHR-Bibliotek ber om svar innen 15. mars 2022.Høringssvar sendes til postmottak@uhr.no

Rapporten med anbefalinger, og høringssvar, vil bli lagt fram for behandling på vårens enhetsmøte i UHR-Bibliotek, 10.-11. mai.

Les hele rapporten