Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Fredag var siste frist for å sende innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen er høyt prioritert for Universitets- og høgskolerådet, og blir hovedtemaet for UHR-konferansen 7. desember.

Langtidsplan, forskning, høyere utdanning - Klikk for stort bildeSist uke sendte UHR sitt innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen blir hovedtemaet for UHR-konferansen i desember. Stortinget    

Sist uke sendte UHR sitt innspill til den nye langtidsplanen. Høringssvaret i sin helhet ligger i lenken nederst i saken. 

UHR mener at den nye langtidsplanen må bygge videre på de to foregående, men at det er flere områder der den må forbedres. Høyere utdanning, både ordinær gradsutdanning og livslang læring, må få en større plass i planen. I tillegg bør den reviderte planen gjennomgående i større grad vektlegge verdien av langsiktig grunnleggende forskning.

Innovasjon må få en tydeligere plass og omfatte mer enn kommersialisering og teknologiutvikling. Planen må ta utgangspunkt i et bredt innovasjonsbegrep, som inkluderer samfunnsbidrag og nytenkning innenfor, og på tvers av, alle fagområder og i både offentlig og privat sektor.

Planen må i større grad vise sammenhengen mellom de nasjonale og de internasjonale virkemidlene innen både høyere utdanning og forskning. Langtidsplanen må bli et viktig verktøy på dette politikkområdet for å hente ut synergiene i de nasjonale og internasjonale virkemidlene.

Norge bør delta aktivt i de fem samfunnsoppdragene i Horisont Europa. Som en forlengelse av disse bør vi utvikle noen samfunnsoppdrag/prosjekter som er viktige i en norsk kontekst, både der vi har særlige forutsetninger for å bidra og der vi har særlige utfordringer.

Langtidsplanen må ta hensyn til at kunnskapssektoren er mangfoldig. Dette kan være en styrke for det norske utdannings- og forskningssystemet, men det forutsetter at politikken ikke utformes for et gjennomsnitt som ikke finnes.

Langtidsplanen blir hovedtemaet for UHR-konferansen som arrangeres 7. desember 2021 i Oslo. 

Hele innspillet til langtidsplanen fra UHR kan leses her.

Langtidsplanen var hovedtemaet for UHR-konferansen som ble arrangert 7. desember 2022.