Godt møte med Stortingets utdannings- og forskningskomité

Styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) hadde i dag et møte med en samlet utdannings- og forskningskomité på Stortinget.

UHRs styre møtte Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget tirsdag 7. juni. UHR

Det var et godt møte der UHR var tydelig på egne prioriteringer og hvilke samfunnsoppdrag sektoren skal løse.

– Sektorens rolle i den omstillingen som Norge skal gjennom er avgjørende. Her kommer kompetansen, forskningen og mye av innovasjonen som driver det grønne skiftet videre. Norsk forskning har gjennom de siste årene reist seg og blitt en kraft som er verdensledende på utvalgte områder. Samtidig bruker vi mindre på forskning som andel av BNP enn for eksempel våre nordiske naboland, sier styreleder for UHR Sunniva Whittaker.

Det er en utfordring at vår sektor i statsbudsjettet for 2022 har opplevd et historisk stort kutt, samtidig som vi vet at Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal komme i høst.  Her er det klare forventninger om sterkere satsing på forskning. 

Det er behov for langsiktig og forutsigbar finansiering av høyere utdanning og forskning i Norge, samtidig som vi trenger trygge rammer for Forskningsrådet. I møtet gjentok vi at den såkalte budsjettnøytrale endringen av pensjonsordning slår skjevt ut i staten, og rammer høyere utdanning hardt.

Forventningene til universiteter og høyskoler skal være høye. Det er mange spennende utfordringer UHR griper fatt i. Vi vil selvsagt være med å utforme tillitsreformen i vår sektor. Hurdalsplattformens signaler om mer satsing på desentralisert utdanning og livslang læring er viktige. Stabile rammevilkår og gode økonomiske ordninger er betingelser for å lykkes uten at det går på bekostning av ordinære gradsgivende studier.

Det er viktig å understreke at en slik satsing vil kreve mer ressurser – ikke mindre, og at behovet for arbeidstakere med høyere utdanning øker i et arbeidsliv der kompetansekravene er økende.

Vi takker komiteen for et godt møte – og ser frem til neste anledning.