Forventninger til Utsynsmeldingen

I dag legger forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe frem stortingsmeldingen som skal gi retning for regjeringens utdannings- og kompetansepolitikk i årene framover - Utsynsmeldingen. Da legges også forslag til endringer i finansieringssystemet og egenbetalingsforskriften frem.

Hvordan sikre at vi utdanner folk med kompetansen Norge trenger?

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er spente på regjeringens ambisjoner og forslag til tiltak. Et kunnskapsintensivt samfunn krever en offensiv universitets- og høyskolepolitikk. For å løse utfordringene Norge står foran og for å utvikle et bærekraftig velferdssamfunn, må det satses mer på utdanning, integrering, inkludering, innovasjon og effektivisering. Universiteter og høyskoler er sentrale for å få til nødvendig omstilling. 

Universiteter og høyskoler skal gjøre forskningsgjennombrudd, bidra til innovasjon og nye næringer, utdanne gode kandidater til et arbeidsliv i rask endring. Samtidig skal de sørge for livslang læring og nødvendig kompetanse til virksomheter og samfunn. Institusjonene skal tilby grunnutdanninger, videreutdanning samt fleksible og desentraliserte studietilbud. 

Meldingen må ha som mål å dekke studentenes etterspørsel etter utdanning og arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft. Institusjonene er svært ulike i størrelse og fagprofil. Det er også arbeidslivet og kompetansebehovet i de ulike regionene. Universiteter og høyskoler må planlegge for fremtidig samfunnsbehov. Vi håper meldingen tar opp i seg dette mangfoldet og har et tilstrekkelig langsiktig perspektiv, slik at vi utdanner kandidater for framtidens arbeidsmarked.   

Et enkelt og transparent finansieringssystem med en solid basisfinansiering 

UHR er spent på regjeringens forslag til endringer i finansieringssystemet, hvilke indikatorer regjeringen velger å videreføre og innretningen på finansieringen av høyere utdanning. 

Universiteter og høyskoler trenger gode og forutsigbare rammebetingelser for å tilby høyere utdanning forskning, formidling av god kvalitet og fremme bruk av ny kunnskap i arbeids- og samfunnsliv. UHR ønsker et enkelt og transparent finansieringssystem med en solid basisfinansiering. Det er viktig med et finansieringssystem som fremmer autonomi og gir universitetene og høyskolene tillit til å løse samfunnsoppdraget best mulig. Endringer i finansieringssystemet må konsekvensvurderes for å unngå utilsiktede og uheldige resultater for forskningen, utdanningene og samfunnsutviklingen.

Framover skal universiteter og høyskoler nå ut med tilbud om utdanning til enda flere uavhengig av alder, livssituasjon og bosted. UHR har foreslått at kapasitet i videreutdanninger og kapasitet for fleksible og desentraliserte tilbud finansieres på samme måte som øvrig utdanningskapasitet. Det vil si med midler til studieplasser. UHR har etterlyst et enkelt, mest mulig fleksibelt og lite detaljregulerende regelverk som gjør universitetene og høyskolene i stand til å tilby videreutdanning med høy kvalitet og stort omfang.