Felles publiseringstjeneste for UH-sektoren

UHR-Bibliotek satte i november 2020 ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-bibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget for å vurdere muligheten for en nordisk eller nasjonal løsning for åpne publiseringstjenester. Arbeidsgruppen, ledet av bibliotekdirektør Gitte Solveig Kolstrup, UiS, har nå avlevert sin rapport. Gruppen anbefaler at det opprettes en nasjonal publiseringstjeneste for fagfellevurderte publikasjoner basert på prinsipper om åpen lesetilgang og kostnadsfri publisering for forfattere. Løsningen skal være basert på eksisterende teknisk infrastruktur, eies av institusjonene og finansieres og bemannes med eksisterende kompetanse ved institusjonene, men med enkelte tjenester samlet på ett sted.Tidsskrifter i bunke sett fra siden. Ligger foran en bokhylle med en rekke bøker som er ute av fokus - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Flere institusjoner i universitets- og høgskolesektoren har i dag tjenester for publisering av Open Access-tidsskrifter med ulikt nivå på redaksjonelle støttetjenester og med uensartede kvalitetskrav til innhold og designløsninger. Det brukes forskjellige versjoner av samme plattformløsning, noe som gir ulike tekniske muligheter og begrensninger.

En nasjonal publiseringsplattform, slik arbeidsgruppen anbefaler, vil kunne føre til en profesjonalisering og en kvalitetsheving av tidsskrift som i dag utgis lokalt. En slik tjeneste vil gi alle forskere  mulighet til å publisere i en Open Access løsning, og de vil ikke lenger være avhengig av at egen institusjon har en publiseringsplattform. Forskerne vil møte en profesjonell plattform som sikrer kvaliteten på produktet og som vil være i tråd med fremtidige krav i plan S og for universell utforming. 

Arbeidsgruppen har pekt på at dersom institusjonene ønsker å vurdere forslaget nærmere så bør det nedsettes en arbeidsgruppe som kan utrede i detalj hvordan et samarbeid om en plattform kan organiseres, de økonomiske aspektene og en tidshorisont for realiseringen av en nasjonal plattform. 

UHR-Bibliotek sender rapporten videre til UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget med anbefaling om at det arbeides videre med å opprette en nasjonal publiseringsplattform.  

Rapport: Felles publiseringstjeneste for UH-sektoren.