En felles publiseringstjeneste for UH-sektoren – Ingen videre utredning

UHR-Bibliotek tok i 2020 initiativ til en utredning om en felles publiseringstjeneste for UH-sektoren, og satte ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-Bibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget. Når UHR-Bibliotek ikke ønsker å gå videre med dette arbeidet nå er det av flere grunner.

Tidsskrifter i bunke sett fra siden. Ligger foran en bokhylle med en rekke bøker som er ute av fokus - Klikk for stort bilde Shutterstock

Ønsket med en slik tjeneste var å få til en profesjonalisering og en kvalitetsheving av tidsskrift som i dag utgis lokalt, og gi alle forskere mulighet til å publisere i en Open Access løsning uten å være avhengig av om egen institusjon har en publiseringsplattform.

Gruppen leverte sin rapport i juni 2021 og anbefalte at det opprettes en nasjonal publiseringstjeneste for fagfellevurderte publikasjoner basert på prinsippet om åpen lesetilgang og kostnadsfri publisering for forfattere. Gruppen foreslo at løsningen skulle baseres på eksisterende teknisk infrastruktur, at den skulle eies av institusjonene og finansieres og bemannes med eksisterende kompetanse ved institusjonene, men med enkelte tjenester samlet ett sted.  Rapporten ble diskutert i UHR-Bibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) høsten 2021. Det var delte meninger om anbefalingene i UHR-Forskning og NPU, men enighet om at en del spørsmål måtte utredes nærmere. 

Når UHR-Bibliotek ikke ønsker å gå videre med dette arbeidet nå er det av flere grunner.

Et publiseringslandskap i bevegelse

Det internasjonale landskapet for vitenskapelige tidsskrifter er i endring og det pågår prosesser nasjonalt og internasjonalt for å finne gode veier til åpenhet. “Det grønne sporet” (tilgang via åpne arkivløsninger) og diamant Open Access (OA) er i vinden. Flere og flere institusjoner vedtar institusjonelle rettighetsstrategier, eller varianter av det som kalles Rights Retention Strategy (RRS), som gir forskerne rettigheter til egne publikasjoner og er en styrking av det grønne sporet. Fra sentrale europeiske aktører (Science Europe, cOAlition S m.fl.) har det kommet en handlingsplan for diamant OA – En plan for å få til felles prinsipper, retningslinjer og standarder for kvalitet i det store øyriket som diamant tidsskrifter og plattformer i dag utgjør. UHR-Bibliotek ønsker å følge disse prosessene fremover, og heller vurdere på et senere tidspunkt om det kan være grunnlag for et nasjonalt initiativ.

Krevende økonomiske tider

UH-sektoren er i dag preget av innstramminger og dårlig økonomi. En nasjonal publiseringstjeneste vil kanskje kunne føre til besparelser på sikt, men vil kreve investeringer ved en oppstart. I dagens økonomiske situasjon er det tvilsomt om man klarer å finne midler til dette.

NÅHST-ordningen

I dette bildet er det også viktig at vi i dag faktisk har en velfungerende diamantløsning i Norge, som vekker interesse internasjonalt – nemlig NÅHST-ordningen (Norske åpne humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrift). Takket være denne støtteordningen utgis 28 norske fagtidsskrifter etter en diamant Open Access-modell. Vurderingen av søknader til ordningen gjøres av forskersamfunnet selv, og er et spleiselag mellom Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og 15 forskningsinstitusjoner.

Nettverkssamarbeid

Det er i dag åtte institusjoner i UH-sektoren som drifter egne publiseringsløsninger. Alle bruker plattformen Open Journal System. UHR-Bibliotek oppfordrer disse institusjonene til å ta initiativ til et nettverk som kan diskutere spørsmål av felles interesse, herunder et mulig tettere samarbeid om teknisk plattform for å sikre at gjeldende krav til teknisk minstestandard oppfylles.