– Bryter med velbegrunnede, etablerte styringsprinsipp i sektoren

I en pressemelding fra regjeringen 1. desember går det fram at opprettelsen av lærer- og barnehagelærerutdanning i regi av Nord universitet på Campus Nesna skal hjemles i kongelig resolusjon. Universitets- og høgskolerådet har svart på pressemeldingen i et eget brev til Kunnskapsdepartementet.

– Tilsidesetting av styrenes beslutninger og anbefalinger kan innebære en svekking av styrenes autoritet og legitimitet, og mindre strategisk handlingsrom for institusjonenes måloppnåelse, skriver UHR. Stortinget    

– UHR erkjenner statens legitime behov for å styre utviklingen i universitets- og høyskolesektoren, og er innforstått med at regjeringen kan fatte vedtak også der myndighet er delegert underliggende organer, inkludert forvaltningsorgan med særskilte fullmakter som universiteter og høgskoler, skriver UHR i henvendelsen.

Brevet i sin helhet er lenket til nederst i saken.

Bryter med etablerte styringsprinsipp

­– UHR vil likevel poengtere at denne typen overordnet instruks fra eier til styre, bryter med velbegrunnede, etablerte styringsprinsipp i sektoren, skriver UHR videre. 

Styrene, som øverste beslutningsorgan ved universitetene og høyskolene, har ansvar for at faglig virksomhet holder høy kvalitet, og for at organiseringen av virksomheten skjer på en effektiv og god måte, innenfor gjeldende rammer.

Kan svekke styrene

– Tilsidesetting av styrenes beslutninger og anbefalinger kan innebære en svekking av styrenes autoritet og legitimitet, og mindre strategisk handlingsrom for institusjonenes måloppnåelse.

Videre i brevet fremhever UHR at forutsigbare styringssignaler og respekt for institusjonenes styringsorganer er avgjørende for universitetenes og høyskolenes autonomi, og at styringsdialogen bør skje gjennom tildelingsbrev og etatsstyringsmøter.

Fraråder overføring av myndighet

I Hurdalsplattformen signaliserer regjeringen at den vil utrede en lovfesting av at beslutninger om nedleggelse av studiesteder og avvikling av visse profesjonsfag skal avgjøres politisk, heller enn av institusjonsstyret.

– UHR er enige med regjeringen i at lovendring er nødvendig, dersom slike beslutninger framover skal tas av Stortinget. UHR vil imidlertid fraråde en slik overføring av myndighet fra styrene til eier, fordi dette bryter med en godt begrunnet ansvarsdeling i styringssystemet, og går på tvers av den tillitstyring regjeringen tar til orde for.

Les brevet i sin helhet.