Arbeidsgruppe skal utarbeide forslag til felles nasjonale retningslinjer for behandling av fuskesaker

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide felles nasjonale veiledende retningslinjer om anbefalt felles praksis knyttet til fusk. Intensjonen er at retningslinjene skal være til hjelp for institusjonene i deres arbeid med å videreutvikle egne regelverk.

Arbeidsgruppe skal utarbeide forslag til nasjonale veiledende retningslinjer for behandling av fuskesaker.

 

I innspillet til ny universitets- og høyskolelov, tok UHR til orde for at samordning knyttet til behandling av fuskesaker kan gjøres innenfor organisasjonens møtearenaer. UHR-Utdannings arbeidsutvalg foreslo for UHRs styre å opprette denne arbeidsgruppen, og saken ble behandlet i styremøte 21. februar. UHR-Utdannings arbeidsutvalg vedtok mandat for og sammensetning av arbeidsgruppen 19. mars. Forslaget til retningslinjer skal være klart i juni. 

Arbeidsgruppen ledes av Kjersti Dahle, seksjonsleder for studieadministrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. Nestleder er Elida Linnea Slettum, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon.

Mandat  

Arbeidsgruppen skal:

  • kartlegge likheter og ulikheter i eksamensreglementene ved institusjonene.  Dette prioriteres først for å kunne gi institusjonene noen anbefalinger inn mot deres arbeid med reglementsendringer.
  •  kartlegge institusjonenes praksiser i saksgangen fra mistanke om fusk til saken sendes lokal klagenemnd. Kartleggingen skal også omfatte eksternt varsel om fusk som ligger tilbake i tid.
  • kartlegge institusjonenes praksiser når det gjelder hvilke forhold som regnes som fusk, inkludert bruk av KI. Kartleggingen skal også omfatte institusjonens praksis når det gjelder reaksjonsmåte. Deler av dette punktet tas sammen med første punkt. Det faglige vurderingen tas etter dette/på et senere tidspunkt,

Basert på dette, skal arbeidsgruppen:

  • utarbeide forslag til felles nasjonale veiledende retningslinjer. De veiledende retningslinjene skal gi råd om anbefalt felles praksis, og intensjonen er at de skal være til hjelp for institusjonene i deres arbeid med å videreutvikle egne regelverk.

Arbeidsgruppen rapporterer til UHR-Utdannings arbeidsutvalg.

Arbeidsgruppen består av:

Seksjonsleder, Seksjon for studieadministrasjon, UiTKjersti Dahle (leder)
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Norsk studentorganisasjonElida Linnea Slettum (nestleder)
Prodekan, utdanning, fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMetMarius Lysebo
Professor, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, USNJarle T. Bjerkholt
Seniorrådgiver (jurist), Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø, NTNUAnne Marie Snekvik
Juridisk rådgiver, BIAnita Tøien
Seniorrådgiver, Seksjon for eksamen, Høgskolen i ØstfoldLena Knudsen
Rådgiver, UiS, (UH-juristnettverket)Miriam Wallenborg
Seniorrådgiver, HK-dirTorstein Nielsen Hole