Anbefalinger om tilgang til digitale læremidler i lærerutdanningene

En arbeidsgruppe utnevnt av UHR-Lærerutdanning og UHR-Bibliotek har sett på hvordan lærerutdanningsinstitusjonene kan få bedre tilgang til digitale læremidler som brukes i skolen.

En arbeidsgruppe har utarbeidet anbefalinger om tilgang til digitale læremidler i lærerutdanningene.

 

– Det har vært spennende og tilfredsstillende å få mulighet til å arbeide med disse utfordringene som sektoren i lengre tid har etterspurt løsninger på, sier leder av arbeidsgruppen, Eivind Patrick Hanevik (Høgskulen i Volda)

Bakgrunnen for arbeidet er skolens overgang til bruk av digitale læremidler i stedet for fysiske lærebøker. Universiteter og høyskoler har gjennom bibliotekene kjøpt inn klassesett av fysiske lærebøker som benyttes i skolen, og slik sikret studenter og ansatte tilganger til fysiske læremidler. Med overgangen til digitale læremidler (som inkluderer digitaliserte bøker, læremidler hvor det presenteres innhold og arbeides med oppgaver basert på bilder, tekst, video og mer) har det blitt utfordrende for institusjonene å skaffe tilgang til disse læremidlene da tilgang forutsetter at institusjonene inngår avtaler om lisenser/abonnementer for hver enkelt student og ansatte. Innkjøp av slike lisenser/abonnementer innebærer økte utgifter sammenlignet med innkjøp av fysiske lærebøker, i tillegg til økte utgifter og arbeid til administrering av tilganger.    

– Jeg håper rapporten kan være et grunnlag for videre arbeid, slik at vi snart kan få på plass god tilgang til digitale læremidler i lærerutdanningene som studenter og ansatte faktisk er avhengig av i 2024. Til slutt vil jeg takke for det gode samarbeidet i arbeidsgruppa og oppdraget vi fikk fra UHR, avslutter Hanevik. 

Arbeidsgruppen har i sin rapport lagt frem flere anbefalinger for videre arbeid med å styrke tilgangen til digitale læremidler. Anbefalingene er:

 • Arbeidsgruppa anbefaler UHR å gå i dialog med SIKT om det videre arbeidet. 
 • Etter arbeidsgruppas vurdering vil det være behov for å utforske tekniske løsninger for tilgang til bruk i sektoren. Å administrere enkeltlisenser er problematiske da institusjonene ikke har tilstrekkelige personalressurser som denne typen oppgaver krever. 
 • Videre vil det være behov for en mer detaljert kartlegging over de læringsmidlene utdanningene har behov for, samt hvor mange studenter og ansatte som trenger tilgang.  
 • I et videre arbeid med å styrke lærerutdanningenes tilganger til digitale læremidler vil det være nødvendig å gå i dialog med forlag og andre leverandører av digitale læremidler for å arbeide frem en felles nasjonal ordning.  
 • Arbeidsgruppa anbefaler at det utvikles egne brukere som gir tilgang til både elevsiden og lærerrolla av de digitale læremidlene for å få helheten og kunne vurdere innhold. 
 • Arbeidsgruppa anbefaler at lærerstudentene gjennom hele studieløpet har tilgang til et utvalg av digitale læremidler, tilpasset studentens utdanning. Tidsavgrenset brukertilgang kan fungere dersom det i det videre arbeidet utvikles gode løsninger for dette, men arbeidsgruppa er skeptiske til en slik løsning blant annet med tanke på å administrer tilgangsstyring i et slikt system. 
 • Arbeidsgruppa vil anbefale at det blir arbeidet for å få på plass en nasjonal løsning for arkivtilganger til digitale læreverk og læremidler. 

Arbeidsgruppens anbefalinger legges frem for UHR-Lærerutdanning og UHR-Bibliotek før styret i UHR i juni skal ta endelig stilling til hvordan UHR skal følge opp arbeidsgruppens anbefalinger.

Arbeidsgruppen har bestått av: 

 • Eivind Patrick Hanevik – studieleder, HVO (leder) 
 • Ronald Worley - seksjonssjef studieadministrasjon, OsloMet 
 • Morten Oddvik - førstelektor, USN 
 • Ragnhild Vingsand – enhetsleder bibliotek, HVL 
 • Eva Sauvage - universitetsbibliotekar, USN 
 • Eline Øverbø Roaldsøy - universitetsbibliotekar, UiA 
   

Kjersti Markegård, HVO har fungert som sekretær i gruppa  
Wenche Åsheim, UHR har fungert som fasilitator og kontaktpunkt for UHR 

Arbeidsgruppens oppdrag: 

 • kartlegge hvilket behov universiteter og høyskoler som tilbyr lærerutdanning overordnet sett har for tilgang til digitale læremidler som benyttes i skolen 
 • gi et overslag over hvor mange studenter og ansatte det er behov for lisenser til 
 • vurdere hvilke administrative og tekniske spesifikasjoner som må være på plass for at universiteter og høyskoler enklest mulig kan administrere tilganger til læremidlene 
 • vurdere om det er behov for felles nasjonale ordninger for innkjøp/avtaler for digitale læremidler