Universiteter og høyskoler er sentrale for å få til nødvendig omstilling

Det framtidige kompetansebehovet er svært vanskelig å forutse, men høyere utdanning synes generelt å være en god investering. UHR ber regjeringen satse på kunnskap og kompetanse, og advarer mot å dimensjonere framtidig høyere utdanning på framskrivinger av dagens kompetansebehov, skriver UHR i et innspill til Utsynsmeldingen.

UHR har sendt sitt innspill til Utsynsmeldingen.

Et hovedbudskap fra Perspektivmeldingen 2021 var at for å kunne løse utfordringene Norge står foran og for å utvikle et bærekraftig velferdssamfunn, må det satses mer på utdanning, integrering, inkludering, innovasjon og effektivisering. Dette er Universitets- og høgskolerådet (UHR) enig i. Universiteter og høyskoler er sentrale for å få til nødvendig omstilling.

Forventningene til de høyere utdanningsinstitusjonene er høye. Universiteter og høyskoler skal gjøre forskningsgjennombrudd, bidra til innovasjon og nye næringer, utdanne gode kandidater til et arbeidsliv i rask endring, og samtidig sørge for livslang læring og nødvendig kompetanse til virksomheter og samfunn. Institusjonene skal tilby grunnutdanninger, videreutdanning og fleksible og desentraliserte studietilbud.

Et kunnskapsintensivt samfunn krever en offensiv universitets- og høyskolepolitikk. De siste årenes kriser med pandemi og pågående krig i Ukraina har skapt vesentlig usikkerhet rundt internasjonal økonomi, samarbeid og sikkerhet. Usikre tider og krav til omstilling fordrer mer satsing på kunnskap og kompetanse, ikke mindre. UHR mener at det er en uklok strategi for Norge som nasjon å redusere kunnskapsinvesteringene med henvisning til at offentlig sektor som helhet må få ned utgiftene.

Teknologiske og samfunnsmessige endringer gjør at arbeidslivet omstilles i stadig hurtigere tempo. Det skal et mangfold av kunnskap og kompetanse til for å sikre et velfungerende arbeidsliv. Kandidatene fra universitetene og høyskolene skal bidra til å løse samfunnets utfordringer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UH-institusjonene er i dialog med alle samfunnssektorer, og samhandler med arbeids- og samfunnsliv for å møte et skiftende kompetansebehov.

UHR advarer mot å basere dimensjoneringen av høyere utdanning på framskrivinger av dagens kompetansebehov. Det framtidige kompetansebehovet er svært vanskelig å forutse, men høyere utdanning synes generelt å være en god investering: SSB forventer ikke økt arbeidsledighet for arbeidstakere med høyere utdanning (NOU 2018: 2). Det trengs et langsiktig, bredt perspektiv på innholdet i utdanningene. Internasjonalt er det vektlagt at studenter vil trenge kompetanser for det 21. århundre, som kritisk tenkning, kreativitet, teknologiforståelse, samarbeid med mer. Evnen til å tilegne seg ny kunnskap og omstille seg blir viktig i et samfunnsliv i forandring.

Les hele høringsinnspillet fra UHR.