UHR er bekymret for den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet

I høringsinnspillet til revidert nasjonalbudsjett 2022 uttrykker Universitets- og høgskolerådet (UHR) bekymring for situasjonen i Forskningsrådet, og ber om at det ekstraordinære og varige pensjonskuttet reverseres.

 

Stortinget, regjeringen - Klikk for stort bildeUHR har sendt sitt innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Stortinget
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er bekymret for den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet.

Regjeringens beslutning om å fryse tildelinger til nye prosjekter inntil videre, vil ha svært negative konsekvenser for norsk forskning i flere år fremover. Dersom det ikke blir lyst ut midler til virkemidler som Sentre for fremragende forskning (SFF), Fri prosjektstøtte og forskningsinfrastruktur, så vil det gå direkte ut over de sterke grunnforskningsmiljøene ved universitetene våre, rekrutteringen av yngre forskertalenter og vår evne til å konkurrere om midler i EUs rammeprogram Horisont Europa.

Regjeringen har varslet at de vil komme tilbake til Stortinget med oppdatert status og forslag til ytterligere tiltak i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. UHR mener at det viktigste for Forskningsrådet er at de får tid til å rydde opp i situasjonen og handlingsrom til å finne gode løsninger som ivaretar behovene til forskerne og forskningen.

Dette vil ta lengre tid enn ett budsjettår. Det er avgjørende at regjeringen og Forskningsrådet kommer med umiddelbare tiltak som begrenser de negative konsekvensene for forskningsmiljøene. Norge kan ikke fryse forskningsaktiviteten. Forskerne må kunne søke forskningsmidler.

Vi ber Stortinget om å øke bevilgingene til Forskningsrådet over Kunnskapsdepartementets budsjett, slik at forskningsaktiviteten kan opprettholdes. Det er viktig at Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet har god og åpen dialog med forskningsaktørene i denne prosessen.

Ny premiemodell for pensjon i statlige virksomheter

I statsbudsjettet for 2022 fikk universiteter og høyskoler et ekstraordinært kutt som følge av omlegging av pensjonsfinansiering. Den nye premiemodellen er ikke budsjettnøytral og medfører en varig reduksjon av universitetene og høyskolenes økonomiske rammer med mer enn 770 millioner kroner.

Regjeringen anerkjenner at ny premiemodell slår ulikt ut i staten, men i regjeringens forslag til revidert statsbudsjett foreslås det en tilbakeføring på kun 61 millioner kroner til universiteter og høyskoler.

UHR mener at det er urimelig at UH-sektoren rammes langt hardere enn andre sektorer. UHR ønsker en reelt budsjettnøytral modell, og ber om at dette ekstraordinære og varige pensjonskuttet reverseres.

Lenke til innspillet.