Revidert nasjonalbudsjett ser lovende ut!

Regjeringens oppjustering av lønns- og prisveksten i revidert budsjett gjør at ytterligere store budsjettkutt for i år unngås.

Sunniva Whittaker, Stortinget UiA & UHR

Det ser dermed ut som at sektoren ikke behøver å redusere aktiviteten mer enn det Stortinget la til grunn for 2023. Det er en god nyhet.  

Det var stor usikkerhet knyttet til regjeringens anslag for lønns- og prisvekst i statsbudsjettet for 2023. UHR advarte mot at justeringen var satt for lavt, og at regjeringen måtte komme tilbake til dette i revidert budsjett. 

De omfattende kuttene i sektoren er ikke reversert med denne oppjusteringen av lønns- og priskompensasjon. Men det betyr at vi får tryggere rammer og mer stabilitet rundt sektoren sine rammer når inflasjonen er såpass høy som det den ser ut til å bli i 2023.  

Det er også viktig at regjeringen kompenserer sektoren for den ekstra høye arbeidsgiveravgiften som ble innført for 2023. Den rammer sektoren på grunn av et høyt utdanningsnivå og dermed generelt sett et høyt lønnsnivå. 

Noen mindre satsinger er det funnet plass til. Økt støtte til Samiske læremidler er viktig, det samme er flere studieplasser for flyingeniører og opprettelsen av et nytt simuleringssenter for helse i Kristiansund. 

Selv med justering for lønns- og prisvekst, er det viktig å understreke at dette ikke er friske penger til økt aktivitet og nye satsinger i sektoren. Det er fremdeles gjennomført omfattende kutt for sektoren i 2023 på over 521 millioner kroner i statsbudsjettet. Kompensasjonen utgjør en manglende inndekning som normalt ellers skulle kommet i statsbudsjettet der regjeringen hadde satt anslaget altfor lavt. 

Sunniva Whittaker
Styreleder, Universitets- og høgskolerådet

Hovedpunkter: 

  1. Den økte lønns- og prisveksten som regjeringen kompenserer, er bra. Vi har ikke helt oversikten over detaljene – men det er lovende ved første øyekast. 
  2. Det blir gitt en kompensasjon for den økte arbeidsgiveravgiften som ble innført – foreløpig ser det også ut til å være innrettet riktig. 
  3. Økte bevilgninger til NOKUT er positivt, såfremt det ikke betyr at det blir lenger saksbehandlingstid for godkjenning innen høyere utdanning. 
  4. Det er noen mindre satsinger på Samiske læremidler, nye studieplasser for flyingeniører og et simuleringssenter for helsestudenter som er positive for sektoren.  
  5. Sektoren har fremdeles et kutt på over en halv milliard å håndtere, den økte kompensasjonen i revidert gjør at en unngår større kutt. Det er ikke friske penger til nye satsinger.