Kunnskapsbudsjett på kladdeføre

Regjeringen viderefører et kunnskapsbudsjett uten de store ambisjonene. Det er det foreløpige inntrykket etter at regjeringen la frem sitt forslag til budsjett for 2024. Universitets- og høgskolerådet har høyere ambisjoner på vegne av sektoren og på vegne av Norge.

Regjeringen viderefører et kunnskapsbudsjett uten de store ambisjonene. UiA & UHR

 

Pandemien, et krigsutbrudd i Europa og en dyrtid har vist at samfunnet må være rustet til å håndtere plutselige og uventede situasjoner og kriser.  Det innebærer at vi trenger en kunnskapsberedskap som bygges opp med faglig bredde og internasjonale fagmiljøer i verdensklasse. Samtidig skal Norge omstille seg. Det krever et næringsliv som er mer forskningsintensivt og at vi bygger ny kompetanse som kan skape nye jobber og løse dagens utfordringer på en grønnere og mer effektiv måte.

Regjeringens forslag til statsbudsjett er stramt

  • Budsjettforslaget legger opp til en realnedgang fra 2023 på 0,7 prosent. Dette er tredje året på rad med nedgang i budsjettet.
  • Det er bra at regjeringen legger seg på en pris- og lønnskompensasjon på 4,4 prosent,
  • Regjeringen oppretter en stipendordning for noen utenlandsstudenter. Denne er ordningen er likevel sterkt begrenset og må utvides kraftig om den skal fungere godt.
  • Vi merker oss at regjeringen oppretter en ny finansieringsordning for flercampusinstitusjoner – denne vil vi gå gjennom og vurdere grundig slik at den oppleves rettferdig og dekkende for UHRs medlemmer.
  • Det er positivt med økt tillit til universiteter og høyskoler, men det kommer med klare føringer. UHR er negative til at regjeringen fjerner ordningen med sentre for fremragende utdanning. Vi er også bekymret for at NORPART og program for kunstnerisk utviklingsarbeid fases ut.
  • Studentfinansieringen økes i tråd med lønns- og prisvekst, men det er ikke tilstrekkelig for at studentene skal få en hverdag med større akademisk fokus. Da må finansiering løftes betydelig. Det er likevel positivt med et tilskudd til 1650 nye studentboliger i 2024.

Finansieringskategoriene

Det er for tidlig å si hvordan finansieringskategoriene vil påvirke sektoren. Vi må se mer på detaljene for å få en bedre oversikt. UHR vil gå grundig igjennom finansieringskategoriene og behandle de i organisasjonen for å vurdere hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for institusjonenes økonomi og handlingsrom fremover. Vi har tidligere i prosessen hatt en god dialog med departementet om disse finansieringskategoriene, og vil komme med tilbakemeldinger til departement og Stortinget dersom vi anser det som nødvendig.

Sunniva Whittaker, styreleder
Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) representerer alle norske universiteter og akkrediterte høyskoler som samlet har over 40.000 ansatte og 298.000 studenter.