– Klare forventninger til en ny regjeringserklæring

– Satsing på forskning og høyere utdanning er samfunnsbygging og er den viktigste faktoren som former vår felles fremtid, skriver styreleder i UHR Sunniva Whittaker i dette brevet.

Styreleder i UHR, Sunniva Whittaker. UiA & UHR   

De tre partiene som nå ser ut til å danne et flertall for en videre regjeringsdannelse har hver for seg gått til valg på ambisiøse og spennende plattformer for forskning og høyere utdanning. Universitets- og høgskolerådet (UHR) mener dette bør gjenspeile seg i en regjeringsplattform som er ambisiøs, tydelig og som løfter universitets- og høyskolesektoren i tråd med de ambisjonene partiene har gått til valg på.

Våre 32 medlemsinstitusjoner er representert i alle landets fylker og valgdistrikter. Det er et stort mangfold hvor hver enkelt institusjons faglige styrker til sammen dekker samfunnets behov for kunnskap og kompetanse og bidrar til regional utvikling i hele landet.

Forskning og høyere utdanning er avgjørende for et samfunn i omstilling, den enkeltes kompetansebygging, innovasjon i arbeidslivet og for at Norge skal lykkes med å gjennomføre det grønne skiftet. Akademisk frihet er den beste måten å sikre kvaliteten og tilliten til kunnskap.

Vår sektor er også viktig for å utjevne ulikheter ved at alle kan studere og ta høyere utdanning, uavhengig av inntekt og bakgrunn. Andelen med høyere utdanning i Norge utgjør ifølge SSB 35 prosent av befolkningen. Dette er likevel betydelig lavere enn i våre naboland Sverige og Danmark som har en andel på henholdsvis 44 prosent og 40 prosent.

Universitets- og høgskolerådet ber om at følgende momenter tas inn i regjeringserklæringen:

  1. Gjennomføre en tillitsreform for sektoren med overordnede mål og mindre detaljstyring.
  2. Bedre vilkår for grunnleggende, langsiktig forskning og tiltak for å få flere varige toppmiljøer i Norge.
  3. Styrke den offentlige FoU-innsatsen ut over 1 % av BNP for å nå målet om at forskning og utvikling skal utgjøre 3 % av BNP innen 2030.
  4. Gi universiteter og høyskoler handlingsrom og finansielle rammer til å ta et enda større ansvar for livslang læring.
  5. Avslutte ABE-kuttene for sektoren allerede fra 2022.
  6. Etablere en opptrappingsplan for digitalisering, herunder forskningsinfrastruktur og e-infrastruktur samt oppgradering av lærings- og forskningsarealer.
  7. Innfri studentenes krav om at studiestøtten økes til 1,5G og justeres årlig, og at det bygges flere nye og grønne studentboliger.

Satsing på forskning og høyere utdanning er samfunnsbygging og er den viktigste faktoren som former vår felles fremtid.

Sunniva Whittaker

Styreleder UHR

Les medieomtale om brevet i VGKhrono og Forskerforum.