Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene

UHR-Helse og sosial vedtok i februar 2018 veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene.

Forslagene til veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra flere sektorer. Høsten 2017 var forslaget på bred høring i alle relevante sektorer og tjenester. Høringsrunden viste at det er stor enighet på tvers av sektorene om betydningen av å stille krav til veiledningskompetansen hos praksisveiledere, men at det også er behov for fleksible ordninger for dokumentasjon av ønsket kompetanse. De veiledende retningslinjene som nå er vedtatt, omtales derfor som Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene

UHR-Helse og sosial ønsker med dette å signalisere at de veiledende retningslinjene som nå er vedtatt, vil fungere godt i en nasjonal dialog om samordning og utvikling av krav til og vurdering av praksisveilederes veiledningskompetanse på flere måter:

  • til å vurdere kvalitet og ambisjonsnivå for et eksisterende utdanningstilbud til praksisveiledere, og til å utvikle nye kurs- og utdanningstilbud
  • som grunnlag for utvikling av en ordning for realkompetansevurdering av veiledningskompetansen hos yrkesutøvere med erfaring som praksisveiledere eller med veiledningsskolering fra tidligere
  • som kvalitetsindikator knyttet til utforming og bruk av de samarbeidsavtalene om praksisstudier som forskriften fra 2017 pålegger partene å inngå. Avtalene skal blant annet konkretisere hvilke krav partene er enige om skal stilles til veiledningskompetanse hos praksisveiledere

Her følger dokumentet Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (PDF, 171 kB). Del 1 beskriver bakgrunn og premisser. Del 2 er de vedtatte, veiledende retningslinjene i form av et sett av læringsutbyttebeskrivelser på masternivå, tilpasset et utdanningsomfang på 10 studiepoeng. Forslag til veiledende nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning - Sluttrapport (PDF, 2 MB), januar 2018.

Bakgrunn:
Utfordringer knyttet til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av praksisdelen av studieprogrammet til helse- og sosialfagstudentene kom tydelig fram i stortingsmeldingen Utdanning og velferd. Samspill Meld. St. 13 (2011-2012).

Dette ble fulgt opp av Kunnskapsdepartementet gjennom tildeling av prosjektet Kvalitet i praksisstudier i helse- og sosialfaglig høyere utdanning (Praksisprosjektet) (PDF, 4 MB) til UHR.

Praksisprosjektet viste at systematisk utvikling av praksisveilederes kompetanse er et av de viktigste tiltakene for å fremme kvalitet i praksisstudiene – og anbefalte forskriftsfesting av et krav til formell veilederutdanning. Dette skjedde ikke, men i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger, gyldig fra september 2017, forsterkes kravene til kvalitetssikring av praksisstudiene, herunder veiledningen og veileders kompetanse.

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97