Merittering

Stortinget vedtok ved behandlingen av Meld. St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen) 7. juni 2017 at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skal ha etablert meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes. Denne siden gir en oversikt over arbeidet med merittering av utdanning ved UH-institusjonene. Her finner du sentrale bakgrunnsdokumenter for arbeidet med merittering av undervisning i UH-sektoren. Nederst på siden kan du se eksempler på meritteringsordninger ved norske universiteter og høyskoler samt eksempler fra utenlandske læresteder.

Regjeringen krever at universitetene og høyskolene utvikler pedagogiske meritteringssystemer for å stimulere til økt undervisningsinnsats og for å belønne viktig utviklingsarbeid. Meritteringssystemene skal fremme utdanningskvalitet gjennom å gi de faglig ansatte uttelling for dokumenterte resultater. Ett av målene med denne stortingsmeldingen er at utdanningsvirksomhetens status skal øke og undervisningskompetanse vektlegges tyngre enn i dag, ikke bare ved ansettelse, men gjennom hele karrieren.
Meld. St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Innsats for kvalitet - Forslag til meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT, Norges arktiske universitet, februar 2016

Brev fra Kunnskapsdepartementet (PDF, 164 kB) til norske UH-institusjoner om oppfølging av kvalitetsmeldingen, datert 23. juni 2017 sier følgende om meritteringssystemer:

Institusjonens meritteringssystemer må legge til grunn at kunnskap om hva som faktisk bidrar til studentenes læring må være bærende for utforming av systemene. Samarbeid og deling må tillegges vekt når kriteriene for merittering utarbeides, og fagfellevurdering bør inngå i prosessen med tildeling av status som merittert underviser.

I statsbudsjettet for 2018 står det følgende om meritteringssystemene:

Regjeringa vil òg stille krav om at universiteta og høgskolane etablerer meritteringssystem som vektlegg pedagogisk kompetanse og aukar prestisjen til undervisninga. I tråd med dei felles nasjonale rammene kan institusjonen utvikle meritteringssystem aleine eller saman med andre institusjonar, og dei bør gjelde for tilsette i både dosent- og professorløpet. Det er sendt brev til alle universiteta og høgskolane om å starte opp dette arbeidet.

Diverse rapporter

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 41 55 37 40
Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01