Universitets- og høgskolerådets vedtekter

Vedtatt 8. mai 2000 med siste endringer 24. mai 2023.

§ 1. Formål

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon for akkrediterte institusjoner under lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005.

UHR skal bidra til å fremme kvalitet, koordinering og arbeidsdeling innenfor universitets- og høyskolesektoren nasjonalt og internasjonalt. Gjennom samarbeid og felles løsninger skal UHR bidra til større innflytelse og gjennomslag for universitets- og høyskolesektoren, og skape forståelse for betydningen sektoren har for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Universitets- og høgskolerådets navn på engelsk er Universities Norway.

Samarbeidet i Universitets- og høgskolerådet griper ikke inn i institusjonenes myndighetsområde slik dette er fastlagt i lov og forskrift. Vedtak i UHRs styringsorganer og strategiske enheter binder derfor ikke medlemsinstitusjonene. Vedtak fattet i UHR rettet mot medlemsinstitusjonene har normalt form av tilråding.

§ 2. Hovedoppgaver

Universitets- og høgskolerådet skal spille en strategisk og synlig rolle i norsk kunnskapspolitikk ved blant annet å:

 • Skape arenaer for samarbeid, kvalitetsutvikling, koordinering og informasjons- og erfaringsdeling
 • Arbeide for gode økonomiske rammebetingelser for institusjonene, gjennom statsbudsjettinnspill og relevante politiske prosesser knyttet til ressurssituasjonen
 • Være en aktiv og synlig aktør i utdannings- og forskningsdebatten
 • Være universitetenes og høyskolenes felles myndighetskontakt i saker av felles interesse
 • Initiere eller avgi uttalelser til relevante utredninger, høringer og innspill, og gi anbefalinger i saker av felles interesse
 • Representere sektoren internasjonalt
 • Tilby relevant lederopplæring for medlemmene

Universitets- og høgskolerådet kan påta seg andre oppgaver, forutsatt at dette bidrar til utvikling av universitets- og høyskolesektoren.

§ 3. Styrende organer

Universitets- og høgskolerådet ledes av et representantskap og et styre.

Styret fastsetter bestemmelser om de videre organisasjonsledd og gir føringer for deres arbeid gjennom retningslinjer og budsjett.

 

§ 4. Representantskapet 

a) Sammensetning Representantskapet består av medlemsinstitusjonene og Norsk studentorganisasjon. 

Hver medlemsinstitusjon møter med to representanter fra institusjonens daglige ledelse. Valgt rektor og administrerende direktør møter for institusjoner med slik organisering. For medlemsinstitusjoner med enhetlig ledelse møter rektor og en representant fra den daglige toppledelsen, utpekt av institusjonen selv. 

Norsk studentorganisasjon møter med fire representanter. 

b) Valg av leder og nestleder Representantskapet velger Universitets- og høgskolerådets leder og nestleder blant medlemsinstitusjonenes rektorer. Valget gjøres enkeltvis ved alminnelig flertall for en valgperiode på to år, med anledning til gjenvalg én gang. Valget foretas på grunnlag av en innstilling fra en valgkomité, utpekt av representantskapet. Andre enn de som er innstilt av valgkomitéen er valgbare. 

Hvis leder og nestleder trer ut og det gjenstår minst ett år av vedkommendes valgperiode, velger representantskapet ny leder eller nestleder for resten av perioden. Hvis det gjenstår mindre enn ett år av valgperioden, utpeker styret ny leder eller nestleder. 

c) Oppgaver Representantskapet kan uttale seg om alle saker av overordnet felles interesse innenfor Universitets- og høgskolerådets saksområde. 

Representantskapet skal behandle følgende: 

 • Universitets- og høgskolerådets strategi 
 • Kontingent og budsjett 
 • Revidert regnskap og revisjonsberetning 
 • Beretning om styrets virksomhet 
 • Medlemskap i organisasjonen 
 • Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret; oppnevning av valgkomité til styret og registrert revisor 

d) Forretningsorden 

Representantskapet møtes én gang per år. Saksliste med dokumenter sendes ut to uker før møtet. Møtene er åpne. 

Representantskapet innkalles til ekstraordinært møte når styret finner det nødvendig eller når minst én tredel av institusjonene krever det. Innkalling til ekstraordinært møte kan skje med minimum tre ukers varsel. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemsinstitusjonene møter. Vedtak i representantskapet gjøres normalt med alminnelig flertall. 

Hver medlemsinstitusjon har én stemme hver. Norsk Studentorganisasjon har også én stemme. Møteleders stemme er avgjørende ved stemmelikhet.

Det skal protokolleres ved avstemning hvor det ikke oppnås enighet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall. 

§ 5. Styret 

a) Oppgaver 

Styret kan uttale seg om alle saker av overordnet interesse innenfor Universitets- og høgskolerådets saksområde. Styret skal foreslå UHRs strategi, og legge denne frem til behandling i representantskapet. 

Styret skal: 

 • Fatte vedtak i henhold til den myndighet styret er delegert fra representantskapet 
 • Utarbeide årsmelding, regnskap og budsjett 
 • Sikre forsvarlig drift av organisasjonen 
 • Forestå samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører 
 • Forberede representantskapets møter og iverksette dets bestemmelser 
 • Ansette generalsekretær 

b) Styrets sammensetning og valg 

Universitets- og høgskolerådets valgte leder og nestleder er leder og nestleder for styret. 

Styrets valgperiode er to år, med mulighet for gjenoppnevning to ganger. Norsk studentorganisasjons oppnevningsperiode er ettårig. 

Styret skal bestå av seks representanter fra universiteter og store høyskoler, tre representanter fra vitenskapelige høyskoler og små høyskoler, samt leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon. 

Styret består av rektorer og direktører, eller vise- og prorektorer fra institusjoner med enhetlig ledelse. Flertallet skal være rektorer. Representantskapet velger styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Personlig varamedlem skal komme fra en annen institusjon enn det korresponderende styremedlem. 

Hvis et styremedlem trer ut og det gjenstår minst ett år av vedkommendes valgperiode, velger representantskapet et nytt medlem for resten av perioden. Hvis det gjenstår mindre enn ett år av valgperioden, suppleres vedkommende av sin personlige vararepresentant. 

c) Forretningsorden Styret innkalles til møter så ofte dette er påkrevet. 

Styret er beslutningsdyktig når minst seks styremedlemmer møter og styrets leder eller nestleder er blant de fremmøtte. Hvert medlem i styret har én stemme. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Ved avstemning hvor det ikke oppnås konsensus, skal det referatføres. 

Styremøtene er åpne, men styret kan lukke behandlingen av enkeltsaker med alminnelig flertall. Sakspapirer og referater offentliggjøres på Universitets- og høgskolerådets nettsider. 

d) Arbeidsgrupper 

UHRs styre kan opprette arbeidsgrupper bestående av styrets medlemmer. Sammensetning, varighet og øvrig organisering fastsettes av styret. 

§ 6. Generalsekretæren

Universitets- og høgskolerådets generalsekretær tilsettes normalt på åremål for en periode på seks år med adgang til å søke fornyet tilsetting én gang. Generalsekretæren leder Universitets- og høgskolerådets sekretariat innenfor de rammer styret fastsetter, og innenfor den gitte funksjonsbeskrivelsen for stillingen.

Generalsekretæren skal i forståelse med styrets leder, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram. Generalsekretæren er representantskapets og styrets sekretær og møter med tale- og forslagsrett.

Generalsekretæren holder styret løpende orientert om forhold av betydning.

§ 7. Vedtektsendringer

Forslag til endringer i vedtektene kan fremsettes av enhver som har møterett i representantskapet.

Endringsforslag tas først opp i styret, som forelegger det for representantskapet til beslutning. Vedtektsendringer må vedtas av representantskapet med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

§ 8. Ikrafttreden

Universitets- og høgskolerådets vedtekter trer i kraft 1. januar 2018.