Retningslinjer for UHRs strategiske enheter

Retningslinjer for strategiske enheter og deres underliggende organer vedtatt av UHRs styre 14. desember 2017, sist revidert 24. april 2024.

§ 1 Formål

Universitets- og høgskolerådets (UHR) strategiske enheter skal bidra til UHRs virksomhet og mål gjennom strategisk og koordinerende arbeid innenfor enhetenes respektive fag- og ansvarsområder. De strategiske enhetene er nasjonale samordningsarenaer for medlemsinstitusjonene og skal rådgi UHRs styre.

UHRs strategiske enheter består av fagstrategiske enheter som dekker universitets- og høyskolesektorens fagområder og fellesstrategiske enheter som dekker institusjonenes felles oppgaver. Enhetene benevnes slik: UHR-XX.

§ 2 Oppgaver

UHRs strategiske enheter skal bidra til å oppfylle UHRs mål og hovedoppgaver slik de er formulert i organisasjonens vedtekter og strategi.

Gjennom å skape nettverk av ledere fra sektoren, skal de strategiske enhetene bidra til å samordne og styrke utviklingen innenfor sine respektive fag- og ansvarsområder.

De strategiske enhetene skal på sine fag- og ansvarsområder bidra til UHRs rolle som strategisk interesseaktør for medlemsinstitusjonene blant annet ved å:

  • være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonene og fremme nasjonalt samarbeid, koordinering og arbeidsdeling 
  • bidra til å styrke medlemsinstitusjonenes kontakt med og interesser overfor myndigheter og andre relevante aktører
  • fremme bevissthet om forskning og høyere utdanning i samfunns- og næringsliv, samt delta aktivt i faglige og politiske prosesser
  • initiere eller bidra til aktiv kunnskaps- og erfaringsdeling
  • forberede saker for og rådgi UHRs styre
  • ivareta tverrgående oppgaver i sektoren (som formidling, innovasjon, internasjonalisering, rekruttering, digitalisering, kjønnsbalanse og mangfold)
  • samarbeide med relevante strategiske enheter om tverrgående utfordringer i sektoren.

De strategiske enhetene har et nasjonalt ansvar for å utarbeide anbefalinger og uttalelser innen sine saksfelt. Disse skal forankres i og gis på vegne av UHR. I saker som angår institusjonenes rammevilkår eller der flere av UHRs strategiske enheter er berørt, vil det være UHRs styre som uttaler seg.

De strategiske enhetene kan på eget initiativ, eller etter anmodning fra andre, ta opp saker og problemstillinger innenfor sine fag- og ansvarsområder. Oppfølging av slike saker gjøres av enheten selv, i samspill med medlemsinstitusjonene eller andre relevante instanser. 

De strategiske enhetene skal vedta en handlingsplan innenfor rammen av UHRs strategi og ressurser. Enhetene rapporterer til styret.

§ 3 Sammensetning og representasjon

I de fagstrategiske enhetene har de av UHRs medlemsinstitusjoner som gir gradsgivende utdanning innenfor de respektive fagområdene rett til representasjon. I de fellesstrategiske enhetene deltar alle medlemsinstitusjonene. **

De strategiske enhetene bestemmer selv hvor mange representanter fra medlemsinstitusjonene som har møterett. Minimumrepresentasjonen er én fra hver institusjon, samt studentrepresentanter oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Representasjonen skal være på ledernivå, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet, og følger tilsettingsperioden ved egen institusjon. Institusjonene oppnevner én vararepresentant for hver representant.

NSO har rett til inntil tre representanter i strategiske enheter. I enhetenes arbeidsutvalg og nasjonale fagorganer har NSO rett til én representant, med tilhørende vara. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen.

UHRs strategiske enheter velger leder og nestleder blant representantene enkeltvis ved alminnelig flertall. Funksjonsperioden som leder og nestleder er to år, med anledning til gjenvalg to ganger. De samme lederne leder også arbeidsutvalget.

På samme møte velges en valgkomité som oppnevnes for 2 år og dermed har funksjonsperiode fram til og med neste ordinære valg av leder og nestleder. Valgkomiteen bistår også ved behov for suppleringsvalg i denne perioden. Valgkomiteen bør bestå av to-tre personer som har kjennskap til enhetens ansvarsområde, og ikke selv er aktuell kandidat til arbeidsutvalget.

De strategiske enhetene kan oppnevne observatører. Observatørene utpekes av sine oppdragsgivere. Observatører har talerett, men ikke og forslags- og stemmerett.

To enheter har representasjon som ikke følger hovedregelen. UHR-Samisk er sammensatt av representanter fra institusjoner med særlig ansvar for samisk forskning og høyere utdanning. I UHR-Museum deltar kun institusjoner som har museum.

§ 4 Arbeidsform

UHRs strategiske enheter møtes én til to ganger i året. UHRs generalsekretær, styre og enhetens leder kan innkalle til møte etter behov. Det skal kalles inn til møte når minst halvparten av medlemmene krever det. 

De strategiske enhetene og deres underliggende organer er beslutningsdyktige dersom minst halvparten av medlemmene er til stede. Hver medlemsinstitusjon har en stemme og NSO har to stemmer. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

§ 5 Arbeidsutvalg, nasjonale fagorganer og arbeidsgrupper

Alle UHRs strategiske enheter skal ha et arbeidsutvalg som følger opp arbeidet mellom møtene.

Den enkelte strategiske enhet vurderer og bestemmer selv hvordan det er mest hensiktsmessig å organisere arbeidet og koordineringen innenfor det enkelte fag- eller ansvarsområde.  

Enhetene kan etablere, og nedlegge underliggende organer. For å sikre kontakten mellom den strategiske enheten og de nasjonale fagorganene, skal lederne av disse delta i møtene i de strategiske enhetene som har opprettet dem. De møter med talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

§ 5.1 Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget representerer den strategiske enheten mellom møtene. Arbeidsutvalget arbeider med løpende saker og gir råd til styret. Arbeidsutvalget står ansvarlig overfor den strategiske enheten og skal forberede, innstille til og lede møtene i den strategiske enheten.

Arbeidsutvalgsmedlemmer velges for to år om gangen, med anledning til gjenvalg to ganger. Ledelsen følger oppnevningsperioden til den strategiske enheten, jf. § 3, 5. ledd. 

De strategiske enhetene velger selv medlemmer til sine arbeidsutvalg innenfor en øvre grense på ti, og velger nummererte varamedlemmer for disse. I arbeidsutvalgene skal det tilstrebes kjønnsbalanse, mangfold og hensiktsmessig representasjon i henhold til faglig bredde, geografi og institusjonstype. Supplering av medlemmer gjøres ved at varamedlemmer trer inn. Ved permanent forfall blant AUs faste medlemmer, velger valgkomiteen det varamedlemmet som best mulig sikrer fortsatt hensiktsmessig representasjon. Ved leders forfall, trer nestleder eller et annet utvalgsmedlem inn i dennes posisjon. Arbeidsutvalget kan invitere eksterne til sine møter.

Arbeidsutvalget møtes normalt fire ganger årlig, ved behov noe oftere.

§ 5.2 Nasjonale fagorganer og arbeidsgrupper

UHRs strategiske enheter oppretter underliggende organer innenfor enhetens fag- og ansvarsområde. Sammensetning, varighet og øvrig organisering fastsettes av den strategiske enheten. Organene kan oppnevne observatører etter behov.

§ 5.2.1 Nasjonale fagorganer og faste arbeidsgrupper

For å løse mer langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt kan de strategiske enhetene opprette nasjonale fagorgan eller faste arbeidsgrupper. De nasjonale fagorganene har benevnelsen «Nasjonalt fagorgan for…».

Formålet med de nasjonale fagorganene og de faste arbeidsgruppene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fag- og temaområder. Øvrige formål og oppgaver gis av den strategiske enheten etter behov.

Nasjonale fagorganer og arbeidsgrupper rapporterer til den strategiske enheten. Beslutninger om opprettelse og nedleggelse av de nasjonale fagorganene kan påklages til UHRs styre.

§5.2.2 Ad hoc-arbeidsgrupper og arbeidsformer

UHRs strategiske enheter kan opprette ad hoc arbeidsgrupper, samarbeidsarenaer og andre målrettete tiltak for å løse mer avgrensede oppgaver. 

§ 6 Administrativ støtte og ressurser

Sekretariatsfunksjon for de strategiske enhetene og deres arbeidsutvalg er lagt til UHRs sekretariat. Administrativ støtte til underliggende organer legges normalt til institusjonen som har ledervervet i organet.

Utgifter forbundet med deltakelse i møter i de strategiske enhetene, deres arbeidsutvalg og deres underliggende organer dekkes av de deltakende institusjoner og organisasjoner. Studentrepresentanter oppnevnt av NSO får normalt dekket sine utgifter av studentorganisasjonen.