UHR bekymret for forslag om endringer i Forskningsrådet

Kunnskapsdepartementet (KD) har foreslått endringer av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd. UHR er kritisk til forslagene.

Stortinget, regjeringen - Klikk for stort bildeUHR mener at Kunnskapsdepartementets foreslåtte endringer for Forskningsrådet er uheldige. Lenke til hele UHRs høringssvar er nederst i saken. Stortinget

Norges forskningsråd er en helt sentral institusjon i det norske forskningssystemet. UHR mener at de foreslåtte endringene er uheldige, både at de kommer nå og innholdet i dem. Diskusjonen om Forskningsrådets rolle og organisering bør tas sammen med og ikke i forkant av den kommende stortingsmeldingen om forskningssystemet.

UHR støtter ikke forslaget om å redusere antall medlemmer i styret. Styret i Forskningsrådet har en viktig funksjon i å sikre representativitet og faglig legitimitet i sektoren. Det er sentralt at styret har vitenskapelig kompetanse på høyt nivå, og gjerne deltakelse fra internasjonale toppforskere.

UHR er bekymret for at en eventuell reduksjon i styrets størrelse vil gå på bekostning av den vitenskapelige kompetansen i styret og styrets representativitet. UHR mener at et styre med tilstrekkelig bred og høy vitenskapelig kompetanse er en svært viktig faktor for å sikre kvalitet og legitimitet til analyser og beslutninger som styret gjør.

Forskningsrådet er en nøkkelaktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet, ikke bare for å fordele forskningsmidler, men også som forskningspolitisk rådgiver for hele regjeringskollegiet. UHR støtter ikke forslaget om at det heretter skal være KD som oppnevner styret. Oppnevning av Forskningsrådets styre gjennom Kongen i statsråd bidrar til å ivareta et tverrdepartementalt eierskap av rådet.

Ved å ha kun ett stort forskningsråd har Norge organisert seg annerledes enn de fleste andre land. Det er derfor vesentlig at Forskningsrådet gis tilstrekkelig uavhengighet i forhold til politiske myndigheter. Det er helt sentralt i et demokrati at universiteter og høyskoler sikres både faglig og institusjonell autonomi. Dersom en viktig strategisk endringsaktør som Forskningsrådet ikke sikres uavhengighet på samme måte vil dette svekke den faglige autonomien i norsk kunnskapssektor.

UHR stiller spørsmål ved behovet for å innlemme Forskningsrådets vedtekter i en ny virksomhets- og økonomiinstruks og er kritiske til tidspunktet for forslaget. KD begrunner det med et behov for å forenkle og tydeliggjøre styringen av rådet, samt at det er uvanlig at forvaltningsorganer er organisert med egne styrer.

Vurderingen av hvordan Forskningsrådet skal styres og organiseres må imidlertid ta utgangspunkt i hvilke oppgaver rådet skal løse og hvilken rolle det skal ha i forskningssystemet.

Det er naturlig at dette blir et tema i den varslede gjennomgangen av Forskningsrådet og den kommende stortingsmeldingen om forskningssystemet. En eventuell vurdering av styringsform og regelverk bør stilles i bero til dette arbeidet er ferdig.

Les hele høringsinnspillet