UHR-Dekanskolen 2023

Universitets- og høgskolerådet (UHR) inviterer til fjerde kull av det videreutviklede lederprogrammet UHR-Dekanskolen. Søknadsfristen var 7. november 2022. 

Velkommen til UHR-Dekanskolen 2023

UHR-Dekanskolen er en arena hvor sektorspesifikk internasjonal og nasjonal utvikling ses i sammenheng med behov for organisatoriske og kulturelle endringer. Slike endringer øker behovet for å stå styrket i lederrollen gjennom innsikt i egen situasjon og organisasjon og utsikt til omverdenen. Ambisjonen for UHR-Dekanskolen er å skape en arena som gir økt kompetanse innen strategisk ledelse gjennom personlig utvikling i lederrollen og økt kompetanse til å lede gjennom utfordringer og muligheter, - sammen og gjennom andre. Sist, men ikke minst gir UHR-Dekanskolen deg et ledernettverk for livet.

Søknadsfristen var 7. november 2022.

 

Utvikle deg i lederrollen og skap nettverk for livet

I dagens svært omskiftelige tider forventes kunnskapssektoren å håndtere både raske og uforutsigbare endringer og stadige krav til omstilling og strategisk utvikling, og samtidig levere kvalitet. For å lykkes som robuste og kompetente ledere må man  jobbe strategisk og endringsorientert, og, ikke minst, lede gjennom andre.  Ledere i UH-sektoren må håndtere dilemmaer og balansere mange motstridende krav og muligheter, og samtidig prioritere og fokusere. Utvikling av det personlige lederskapet, i kombinasjon med å lede gjennom andre, er derfor avgjørende for å lykkes med å lede våre institusjoner og sektoren gjennom urolige tider og inn i fremtiden på en god måte. 

Universitets- og høgskolerådet har drevet dekanskoleprogrammet i mange år, og har derfor mye erfaring med lederutvikling i kunnskapsinstitusjoner. Programmet ble revitalisert i 2019, og vi har lagt vekt på å se omstillingsbehov og utviklingsmuligheter ved norske UH-institusjoner i sammenheng med utviklingstrekk internasjonalt.  

 

 

 

 

 

Målgruppe

Målgruppen er dekaner/ledere som ønsker å utvikle seg i lederrollen. Et viktig kriterium for tildeling av plass i programmet er at deltagerne har eller skal etablere en egen ledergruppe (som f.eks. instituttledermøtet ved et fakultet). Det vil si at de skal utøve ledelse sammen med og gjennom å lede andre ledere. Dersom det blir flere søkere enn plasser, vil kursansvarlige i UHR avgjøre hvem som tilbys plass, ut fra en totalvurdering av hvilken sammensetning av deltakere som gir det beste utgangspunktet for gode læringsprosesser. I tillegg legges følgende kriterier til grunn for utvelgelsen:

  • Egen ledergruppe
  • Bredde i institusjonstyper
  • Kjønnsbalanse
  • Maks fire deltakere per institusjon

Program

Programmet er sektorspesifikt i den forstand at det skal bygge opp under det å utvikle sitt personlige lederskap i lys av det å være leder i UH-sektoren. Programmet skal bidra til at deltakerne ser og utvikler sine muligheter til å utøve strategisk ledelse i en UH-sektor i rask endring og i møtet med nasjonale og internasjonale oppgaver og utfordringer. UHR-Dekanskolen gir dessuten deltakerne en unik mulighet til å etablere et nasjonalt nettverk av ledere på tvers av institusjonene, noe tidligere deltakere mener har hatt stor betydning for utviklingen av egen lederrolle. 

Hovedelementer

Programmet byr på sektorspesifikk innsikt og kompetanseøkning og tar for seg følgende hovedelementer gjennom fire samlinger: 

  • Mitt lederskap: Fokus på personlig utvikling mot en profesjonell lederrolle, kjennetegnet av evnen til refleksjon over egen lederpraksis, og kompetanse til å videreutvikle egen ledergruppe for å lede an i nødvendige utviklings- og endringsprosesser.
  • Hva innebærer strategisk ledelse i universitets- og høyskolesektoren, lokalt, nasjonalt og internasjonalt? Hvilke politiske og strukturelle rammer og føringer innvirker på  mitt lederskap de neste årene?

Arbeidsform 

Arbeidsformen vil være variert og foregå både i plenum og i læringsgrupper på 7 personer. Mellom samlingene forventes det arbeid med selvvalgte og/eller styrte utviklingsoppgaver knyttet til utøvelsen av ledelse i egen organisasjon.

Opplegget for UHR-Dekanskolen forutsetter aktiv deltakelse fra alle gjennom alle fire samlinger. Kontinuitet, stabilitet og personlig engasjement i interaksjon med de andre deltakerne er viktig for å få utbytte av programmet, i særlig grad i læringsgruppene. Det er derfor av stor betydning at nærmeste leder anbefaler deltakelse i programmet og at deltakerne vet at det ryddes plass i kalenderen til full deltakelse i programmet. Fullført program dokumenteres ved utdeling av deltakerbevis fra UHR-Dekanskolen.

Motivasjon for deltakelse 

UHR-Dekanskolen vil legge stor vekt på å komme tett på deltakernes opplevelse av reelle og konkrete utfordringer og muligheter i egen organisasjon som leder, og som leder av en ledergruppe. Deltakerne vil bli intervjuet om dette før oppstart av første samling.

Ved påmelding ber vi derfor deg som søker å skrive noen få setninger om hva som kan være et aktuelt innsatsområde eller utviklingsprosjekt året 2022 for deg som leder og for din ledergruppe.

Programmet drives av UHR i nært samarbeid med Mobilize Nordic.

Neste kull starter 1. kvartal 2023

Samlingene i 2023 er lagt til Kringler Gjestegård i Nannestad, 15 min fra Gardermoen.

Det er 4 samlinger á 3 dager, til sammen 12 dager:

  1. samling 25.–27. januar 2023
  2. samling 2.–4. mai 2023
  3. samling 18.–20. september 2023
  4. samling 4.–6. desember 2023

Det vil være 28 deltakere og inndeling i fire faste læringsgrupper.

Kursavgift
Kursavgiften er kr 85 000 (inkl. mva.) per deltaker for hele programmet. Kursavgiften dekker alle kostnader for fire samlinger, overnatting og alle måltider. Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker. Avgiften faktureres fra UHR til deltakerens institusjon.

Dekanskolen - tradisjon og fornyelse
Etter 13 kull med lederopplæring i UHR ble program og innhold fornyet i 2019 i samarbeid med de dansk-norske konsulentselskapet Mobilize Nordic. For de tre første kullene med nytt program har det vært mellom 50 og 75 søkere til de 28 plassene.

Søknadsfristen var 7. november 2022.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99