UHR-Dekanskolen

UHR-Dekanskolen er et lederutviklingsprogram hvor du kan være med på å utvikle ditt personlige lederskap sammen med andre ledere som er i samme strategiske situasjon som deg. UHR-Dekanskolen er også en utviklingsarena, hvor internasjonal utvikling og sektorspesifikke eksempler diskuteres i tilknytning til strategisk ledelse, organisatorisk omstilling og det å lede gjennom andre. 

Endre lederopplevelsen din og skap nettverk for livet

For å lykkes i dagens rivende utvikling, må man ha robuste og kompetente ledere som kan jobbe strategisk, endringsorientert og lede gjennom andre samtidig med at institusjonen hver dag produserer kvalitet. Dette lykkes bare der ledere kan balansere mange motstridende krav/muligheter, prioritere og fokusere. Utvikling av det personlige lederskap er derfor avgjørende for å lykkes med å lede våre institusjoner og sektoren inn i fremtiden på en god måte. 

Universitets- og høgskolerådet har drevet dekanskoleprogrammet i mange år, og har derfor mye erfaring med dette. Programmet ble revitalisert i 2019, og vi har lagt vekt på internasjonale omstillinger i UH-sektoren og strategisk ledelse, som skal hjelpe våre institusjoner til å endre seg i fremtiden. Samtidig skal vi forske og utdanne på høyeste nivå hver dag. Ambisjonen for UHR-Dekanskolen er å skape en arena som gir personlig endret lederopplevelse og et nettverk for livet. 
Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen - Klikk for stort bilde

 

 

 

Målgruppe

Målgruppener dekaner/ledere som er nye i dekanrollen. Et viktig kriterium for tildeling av plass i programmet er at deltagerne også skal utøve ledelse gjennom å lede andre som leder. Der dette kriteriet er oppfylt også for ledere av større institutter i sektoren, er de velkomne til å søke.

Program

Programmet er sektorspesifikt i den forstand at det skal bygge opp under det å utvikle sitt personlige lederskap i lys av det å være lederi UH-sektoren. Programmet ta for seg følgende hovedelementer gjennom fire samlinger: 

 • Mitt lederskap: Fokus på personlig utvikling mot en profesjonell lederrolle,
  kjennetegnet av evnen til refleksjon over egen lederpraksis, og kompetanse til å
  videreutvikle egen ledergruppe for å lede an i nødvendige utviklings- og
  endringsprosesser.
 • Hva innebærer strategisk ledelse i universitets- og høyskolesektoren, lokalt, nasjonalt
  og internasjonalt? Hvilke politiske og strukturelle rammer og føringer angir retningen
  for mitt lederskap de neste årene?
 • Hvordan internasjonale utviklingstrekk på samfunnsnivå og i den internasjonale
  universitetssektoren påvirker forventninger til tydelig og strategisk ledelse lokalt og
  nasjonalt

Arbeidsform 

Arbeidsformen vil være variert og foregå både i plenum og i læringsgrupper på maks sju personer. Mellom samlingene forventes det arbeid med selvvalgte utviklingsoppgaver knyttet til utøvelsen av ledelse i egen organisasjon. Opplegget for UHR-Dekanskolen forutsetter aktiv deltakelse fra alle gjennom alle fire samlinger. Kontinuitet, stabilitet og personlig engasjement er viktig for å få utbytte av programmet, i særlig grad i læringsgruppene. Det er derfor av stor betydning at nærmeste leder anbefaler deltakelse i programmet, og at deltakerne vet at det ryddes plass i kalenderen til full deltakelse i programmet. Fullført program dokumenteres ved utdeling av deltakerbevis/diplom fra UHR-Dekanskolen.   

Motivasjon for deltakelse 

UHR-Dekanskolen vil legge stor vekt på å komme tett på deltakernes opplevelse av reelle utfordringer i egen organisasjon som ny leder, og leder av andre ledere. Deltakerne vil bli intervjuet om dette før oppstart av første samlingVed påmelding ber vi derfor deg som søker, skrive noen få setninger om hva som kan være et aktuelt innsatsområde eller utviklingsprosjekt året 20202021 for deg som leder, og for ledergruppen du leder. 

Organisering
Samlingene er lagt til Losby gods i Lørenskog. Det vil være 28 deltakere, og inndeling i fire faste basis-/læringsgrupper. 

På grunn av smittesituasjonen knyttet til koronapandemien avlyste UHR alle fysiske møter/seminarer/konferanser ut 2020.

Deltakerne på dekanskolen 2020/2021 ble derfor tilbudt webinarer på de oppsatte samlingene i oktober og desember 2020. I tillegg ble de to første samlingene våren 2021 gjennomført digitalt. Samling 3 og 4 holdes fysisk på Losby gods. 

Samling 1: 17.–19. mars 2021
Samling 2: 7.–9. juni 2021 
Samling 3: 20.–22. september 2021
Samling 4: 6.–8. desember 2021

Kursavgift
Kursavgiften er kr 
60 000 (inkl. mva.) per deltaker for hele programmet. Kursavgiften dekker alle kostnader for fire samlinger, overnatting og alle måltider på Losby gods. Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker. Avgiften faktureres fra UHR til deltakerens institusjon. 

Dekanskolen - tradisjon og fornyelse
Etter 13 kull med lederopplæring i UHR ble program og innhold fornyet i 2019 i samarbeid med de dansk-norske konsulentselskapet Mobilize Nordic. For de to første kullene med nytt program har det vært vel 50 søkere til de 28 plassene.

Neste kull starter 1. kvartal 2022

Det blir da to vår- og to høstsamlinger i 2022. 

Nærmere informasjon om påmelding og tidspunkt for samlinger kommer i løpet av september.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399