UHR-Dekanskolen 2022

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har gleden av å invitere til tredje kull av det videreutviklede lederprogrammet UHR-Dekanskolen. Søknadsfristen var 10. desember. 

  

UHR-Dekanskolen er en arena hvor sektorspesifikk internasjonal og nasjonal utvikling ses i sammenheng med behov for organisatoriske endringer. Slike endringer øker behovet for å stå styrket i lederrollen gjennom innsikt i egen situasjon og organisasjon og utsikt til omverdenen. Ambisjonen for UHR-Dekanskolen er å skape en arena som gir økt kompetanse innen strategisk ledelse gjennom personlig utvikling i lederrollen og økt kompetanse til å lede gjennom utfordringer og muligheter sammen og gjennom andre. Sist, men ikke minst -et nettverk for livet.

Søknadsfristen var fredag 10.12 2021.

Søk om plass
 

Endre lederopplevelsen din og skap nettverk for livet

For å lykkes i dagens rivende utvikling, må man ha robuste og kompetente ledere som kan jobbe strategisk, endringsorientert og lede gjennom andre samtidig med at institusjonen hver dag produserer kvalitet. Dette lykkes bare der ledere kan balansere mange motstridende krav/muligheter, prioritere og fokusere. Utvikling av det personlige lederskap er derfor avgjørende for å lykkes med å lede våre institusjoner og sektoren inn i fremtiden på en god måte. 

Universitets- og høgskolerådet har drevet dekanskoleprogrammet i mange år, og har derfor mye erfaring med dette. Programmet ble revitalisert i 2019, og vi har lagt vekt på internasjonale omstillinger i UH-sektoren og strategisk ledelse, som skal hjelpe våre institusjoner til å endre seg i fremtiden. Samtidig skal vi forske og utdanne på høyeste nivå hver dag.

UHR-Dekanskolen er en arena som skal gi økt kompetanse innen strategisk ledelse gjennom personlig utvikling i lederrollen og økt kompetanse til å lede gjennom utfordringer og muligheter sammen, og gjennom, andre. Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen - Klikk for stort bilde

 

 

 

Målgruppe

Målgruppen er dekaner/ledere som ønsker å utvikle seg i lederrollen. Et viktig kriterium for tildeling av plass i programmet er at deltagerne har eller skal etablere en egen ledergruppe, det vil si at de skal utøve ledelse sammen med og gjennom å lede andre ledere. Interesserte som oppfyller dette kravet, er velkomne til å søke. Dersom det blir flere søkere enn plasser, vil kursansvarlige i UHR avgjøre hvem som tilbys plass, ut fra en totalvurdering av hvilken sammensetning av deltakere som gir det beste utgangspunktet for gode læringsprosesser. I tillegg legges følgende kriterier til grunn for utvelgelsen:

  • Egen ledergruppe
  • Bredde i institusjonstyper
  • Kjønnsbalanse
  • Maks fire deltakere per institusjon

Program

Programmet er sektorspesifikt i den forstand at det skal bygge opp under det å utvikle sitt personlige lederskap i lys av det å være leder i UH-sektoren. Programmet skal bidra til at deltakerne ser og utvikler sine muligheter til å utøve robust, strategisk ledelse i en UH-sektor i rask endring og i møtet med nasjonale og internasjonale oppgaver og utfordringer. UHR- Dekanskolen gir dessuten deltakerne en unik mulighet til å etablere et nasjonalt nettverk av ledere på tvers av institusjonene, noe tidligere deltakere mener har hatt stor betydning for utviklingen av egen lederrolle. 

Hovedelementer

Programmet ta for seg følgende hovedelementer gjennom fire samlinger: 

  • Mitt lederskap: Fokus på personlig utvikling mot en profesjonell lederrolle, kjennetegnet av evnen til refleksjon over egen lederpraksis, og kompetanse til å videreutvikle egen ledergruppe for å lede an i nødvendige utviklings- og endringsprosesser.
  • Hva innebærer strategisk ledelse i universitets- og høyskolesektoren, lokalt, nasjonalt og internasjonalt? Hvilke politiske og strukturelle rammer og føringer angir retningen for mitt lederskap de neste årene? Programmet byr på innsikt og kompetanseøkning innen disse sektorspesifikke områdene.

Arbeidsform 

Arbeidsformen vil være variert og foregå både i plenum og i læringsgrupper på 7-8 personer. Mellom samlingene forventes det arbeid med selvvalgte og/eller styrte utviklingsoppgaver knyttet til utøvelsen av ledelse i egen organisasjon.

Opplegget for UHR-Dekanskolen forutsetter aktiv deltakelse fra alle gjennom alle fire samlinger. Kontinuitet, stabilitet og personlig engasjement er viktig for å få utbytte av programmet, i særlig grad i læringsgruppene. Det er derfor av stor betydning at nærmeste leder anbefaler deltakelse i programmet og at deltakerne vet at det ryddes plass i kalenderen til full deltakelse i programmet. Fullført program dokumenteres ved utdeling av deltakerbevis fra UHR-Dekanskolen.

Motivasjon for deltakelse 

UHR-Dekanskolen vil legge stor vekt på å komme tett på deltakernes opplevelse av reelle utfordringer og muligheter i egen organisasjon som leder, og som leder av en ledergruppe. Deltakerne vil bli intervjuet om dette før oppstart av første samling.

Ved påmelding ber vi derfor deg som søker å skrive noen få setninger om hva som kan være et aktuelt innsatsområde eller utviklingsprosjekt året 2022 for deg som leder og for din ledergruppe.

Programmet drives av UHR i nært samarbeid med Mobilize Nordic.

Neste kull starter 1. kvartal 2022

De to første samlingene våren 2022 er lagt til Losby gods i Lørenskog. Sted for samlingene høsten 2022 kommer. Det vil være 28-32 deltakere, og inndeling i fire faste læringsgrupper. 

Det er 4 samlinger á 3 dager, til sammen 12 dager:

  1. samling 7.-9. mars 2022 (Losby gods)
  2. samling 13.-15. juni 2022 (Losby gods)
  3. samling 19.-21. september 2022 (Losby gods)
  4. samling 5.-7. desember 2022 (Losby gods)

Kursavgift
Kursavgiften er kr 
60 000 (inkl. mva.) per deltaker for hele programmet. Kursavgiften dekker alle kostnader for fire samlinger, overnatting og alle måltider. Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker. Avgiften faktureres fra UHR til deltakerens institusjon. 

Dekanskolen - tradisjon og fornyelse
Etter 13 kull med lederopplæring i UHR ble program og innhold fornyet i 2019 i samarbeid med de dansk-norske konsulentselskapet Mobilize Nordic. For de to første kullene med nytt program har det vært vel 50 søkere til de 28 plassene.

Søknadsfristen var fredag 10.12 2021.

Søk om plass

Bildekollasj av Losby gods fra ulike vinkler og årstider - Klikk for stort bildeSamlingene finner sted på vakre Losby gods Universitets- og høgskolerådet   

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399