Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

I 2014 overtok UHR-Lærerutdanning ansvaret for de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene. Retningslinjene er viktige føringer, utarbeidet av fagmiljøene selv, til hjelp for institusjonenes utarbeidelse av egne programplaner og fagplaner, og har formell status på nivået under forskrift/rammeplan. 

Arbeidet med retningslinjene skal bidra til å utvikle felles standarder om hva som er god lærerutdanning. Retningslinjene skal også være dynamiske dokumenter som skal utvikles og endres ved behov, i et tett samarbeid mellom fagmiljøene i lærerutdanningene, skole og barnehage.

Det er nedsatt programgrupper for hver av de åtte typene av lærerutdanning for perioden 2014-2018. Programgruppene består av representanter for UH-institusjonene, for yrkesfeltet og for studentene. Disse har ansvar for utvikling og revisjon av de nasjonale retningslinjene, slik at disse til enhver tid bidrar til at lærerutdanningene utvikler seg i tråd med politiske føringer og kompetansebehovene i yrkesfeltene det utdannes til. I løpet av 2018 vil UHR-Lærerutdanning ha vedtatt nye nasjonale retningslinjer for alle åtte lærerutdanningene.

Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

 

Refusjon av reiseutgifter for deltakere i arbeidsgruppene 

Reiseutgifter dekkes etter vanlige satser. Der hvor det må foreligge godkjenning på forhånd, er det UHR som gir godkjenning. Det gis ikke kostgodtgjørelse, men det serveres mat ifm. møtene. Hotell dekkes kun når dette er avtalt på forhånd.

Skjema for refusjon av reiseutgifter (PDF, 58 kB)

Utfylt skjema og kvitteringer sendes på e-post til: regnskap@uhr.no

----------------------------------------------

Deltakere i programgrupper, faggrupper, KO-grupper med utestående honorarkrav per 2018 bes bruke vedlagte skjema (PDF, 101 kB)

Kontaktpersoner

Karen Oldervik Golmen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 970 73 968
Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672