Merittering

Stortinget vedtok ved behandlingen av Meld. St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen) 7. juni 2017 at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skal ha etablert meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes. Denne siden gir en oversikt over arbeidet med merittering av utdanning ved UH-institusjonene.