Fagfornyelsen i grunnopplæringen

Kunnskapsløftet skal fornyes, og målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanen, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Nye læreplaner vil være klare høsten 2020.

Utdanningsdirektoratets arbeid med fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet (Udir) arbeider med fornyelse av læreplanene for grunn- og videregående opplæring. Målet med fagfornyelsen er at fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og at sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. De nye læreplanene skal foreligge høsten 2020. 

Les mer om fagfornyelsen på Udirs nettsider, og i Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning - Forståelse om fornyelsen av grunnopplæringen og videregående opplæring.

Fagfornyelsen skal evalueres, se mer informasjon på Udirs nettsider.

UHR-Lærerutdannings rolle i arbeidet med fagfornyelsen

UHRs fagstrategiske enhet UHR-Lærerutdanning er part i fagfornyelsen sammen med Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, KS, Sametinget, Elevorganisasjonen og Skolenes Landsforbund. 

UHR-Lærerutdannings representant i Kunnskapsdepartementets referansegruppe for fagfornyelsen er nestleder i UHR-Lærerutdanning, Kirsti Engelien, UiO. UHR-Lærerutdannings representant i Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe for fagfornyelsen er medlem i UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorgan for lektorutdanning og PPU, Gerke Doetjes, Universitetet i Oslo.

UHRs rolle i fagfornyelsen

Fagene i skolen er tett knyttet til de ulike fagdisiplinene ved universiteter og høyskoler, og det er dermed viktig at alle UHRs medlemsinstitusjoner er informert om og involvert i fagfornyelsen. UHRs fagstrategiske enheter og nasjonale fagorgan oppfordres til å delta aktivt i alle innspillsrunder og formelle høringer i prosessen.

Oversikt over fasene i fagfornyelsen

Arbeidet med fagfornyelsen er delt inn i tre faser:

  • 2017–2018 – Kjerneelementer i fagene utvikles – det viktigste elevene skal lære i hvert fag

  • 2018–2021 – Nye læreplaner utvikles for grunnopplæringen

  • 2019–2020 – Skolene forbereder seg før de nye læreplanene tas i bruk fra høsten 2020

Innspill og høring om de nye læreplanene

For informasjon om pågående innspills- og høringsrunder, se Udirs nettsider.

Alle UHRs fagstrategiske enheter og nasjonale fagorgan oppfordres til å både delta i den foreløpige innspillsrunden og å sende inn høringsuttalelser til læreplanforslagene.

Fagfornyelsen på dagsorden (UHR-arenaer)

  • UHR-Utdanning 13. februar 2018
  • UHR-Lærerutdanning 21. mars 2018
  • Lærerutdanningskonferansen 25. og 26. april 2018
  • UHR-Lærerutdanning 17. oktober 2018
  • UHR-Lærerutdanning 1-2019, 21. mars
  • UHR-Lærerutdanning 1 2020, 19. og 20. mars 2020
  • UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorgan arbeider med justering av nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i hht. fagfornyelsen

Nye læreplaner skal gi elevene tid til mer fordypning
(pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 18.11.2019)

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 977 89 297