Fagfornyelsen i grunnopplæringen

Kunnskapsløftet skal fornyes, og målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanen, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Nye læreplaner vil være klare høsten 2020.

Utdanningsdirektoratets arbeid med fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet (Udir) arbeider med fornyelse av læreplanene for grunn- og videregående opplæring. Målet med fagfornyelsen er at fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og at sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. De nye læreplanene skal foreligge høsten 2020. 

Les mer om fagfornyelsen på Udirs nettsider, og i Meld. St. 28 (20152016) Fag – Fordypning - Forståelse om fornyelsen av grunnopplæringen og videregående opplæring.

UHR-Lærerutdannings rolle i arbeidet med fagfornyelsen

UHRs fagstrategiske enhet UHR-Lærerutdanning er part i fagfornyelsen sammen med Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, KS, Sametinget, Elevorganisasjonen og Skolenes Landsforbund. 

UHR-Lærerutdannings representant i Kunnskapsdepartementets referansegruppe for fagfornyelsen er nestleder i UHR-Lærerutdanning, Kirsti Engelien, UiO. UHR-Lærerutdannings representant i Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe for fagfornyelsen er medlem i UHRs programgruppe for nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene, Bjørn Smestad, OsloMet - Storbyuniversitetet.

UHRs rolle i fagfornyelsen

Fagene i skolen er tett knyttet til de ulike fagdisiplinene ved universiteter og høyskoler, og det er dermed viktig at alle UHRs medlemsinstitusjoner er informert om og involvert i fagfornyelsen. UHRs fagstrategiske enheter og nasjonale fagorgan oppfordres til å delta aktivt i alle innspillsrunder og formelle høringer i prosessen.

Oversikt over fasene i fagfornyelsen

Arbeidet med fagfornyelsen er delt inn i tre faser:

  • 2017–2018 – Kjerneelementer i fagene utvikles – det viktigste elevene skal lære i hvert fag

  • 2018–2019 – Nye læreplaner utvikles

  • 2019–2020 – Skolene forbereder seg før de nye læreplanene tas i bruk fra høsten 2020

Høsten 2018 er en viktig fase i fagfornyelsen, for nå jobber Udir med å utvikle læreplaner for de enkelte fagene. Dette gjelder alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Det er satt sammen læreplangrupper som skal utvikle læreplaner i de ulike fagene. Det legges opp til en åpen prosess og Udir ber om tilbakemeldinger på flere områder underveis i arbeidet i løpet av høsten. Her er det viktig at universitets- og høyskolesektoren deltar og spiller inn sine synspunkter.

Innspill og høring om de nye læreplanene

Utkast til læreplaner for fagene sendes på en bred innspillsrunde fra Utdanningsdirektoratet i midten av oktober. Den formelle høringen på ferdige forslag til læreplaner blir våren 2019.

Alle UHRs fagstrategiske enheter og nasjonale fagorgan oppfordres til å både delta i den foreløpige innspillsrunden og å sende inn høringsuttalelser til læreplanforslagene.

Utdanningsdirektoratet

Fagfornyelsen på dagsorden (UHR-arenaer)

  • UHR-Utdanning 13. februar 2018
  • UHR-Lærerutdanning 21. mars 2018
  • Lærerutdanningskonferansen 25. og 26. april 2018
  • UHR-Lærerutdanning 17. oktober 2018
  • UHR-Lærerutdanning 1-2019, 21. mars
  • UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorgan arbeider med justering av nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i hht. fagfornyelsen

Nye læreplaner skal gi elevene tid til mer fordypning
(pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 18.11.2019)

Kontaktpersoner

Karen Oldervik Golmen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 970 73 968
Bente Ringlund Bunæs
seniorrådgiver
E-post
Mobil 977 89 297